ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
003-8530
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - พ.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
AirAsia X (XJ)

ไฮไลท์

 • ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ สวนโออิชิปาร์ค
 • เช็คอิน Yokohama Air Cabin Yokohama Chinatown
 • ขอพรวัดชื่อดังวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง Duty Free ย่านชินจูกุ

แผนการเดินทาง

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set

พาทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบรายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา

จากนั้นพาทุกท่านไปชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ แชมพูดำ โฟมล้างหน้า ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้า ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆ สำหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ้นอยู่กับการนำเข้าของโรงแรม

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณ

ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

พาทุกท่านพบกับจุดไฮไลท์ของการชมชิบะซากุระหนึ่งปีมีครั้งเดียวกับ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2024 เป็นงานพิเศษที่จัดขึ้นทุกปีใกล้กับภูเขาไฟฟูจิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระเป็นสายพันธุ์ที่บานสะพรั่งหลากสีและรูปร่างต่างกัน เกิดเป็นทุ่งหลากสีสวยงามเพราะมีต้นชิบะซากุระมากกว่า 800,000 ต้น ทั่วบริเวณ ซึ่งเทศกาลนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ และดอกชิบะซากุระมีเรื่องความคล้ายคลึงกับดอกซากุระทั่วไปที่บานบนต้นซากุระ แต่ชิบะซากุระบานเป็นดอกเล็กๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. มีสีแดง ชมพู ขาว และม่วง อิสระให้ท่านเดินชมดอกไม้พร้อมเพลิดเพลินกับวิวภูเขาไฟฟูจิ และถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

นำท่านชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี่ปุ่นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และขั้นตอนการดื่ม และที่สำคัญเป็นการเรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที่เรียนตั้งอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free  โดยชั้นล่างของที่นี่เป็นร้านขายของ เช่น วิตามินบำรุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบำรุงผิวหน้า โลชั่นน้ำนม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆ เช่น ลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ เดินทางกลับสู่ โตเกียว เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสมัยใหม่ และพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางแบรนด์ต่างๆ เช่น  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอื่นๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึก PEPE ชั้น 8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (บริเวณใกล้เคียงโรงแรม The Hedistar Hotel Narita มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั้นได้)

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

พาทุกท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบสักการะขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โยโกฮาม่า เป็นเมืองที่มีเสน่ห์และหลากหลาย ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัว จึงเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและน่าอยู่อาศัย นำท่านสู่ย่านโยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) เป็นย่านวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตเมืองนากาของเมืองโยโกฮาม่า มีอายุประมาณ 160 ปี ร้านค้าและร้านอาหารจีนมากกว่า 500 แห่ง นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก สินค้าจีน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เที่ยง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าในเมืองแห่งแรกของญี่ปุ่นใจกลางโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin) จาก Sakuragi Cho ไป Unga Park มีความยาวรวมทั้งหมด 630 เมตร ความสูง 40 เมตร ใช้เวลานั่งประมาณ 15 นาที ภายในกระเช้ามีเครื่องปรับอากาศ กระจกใสรอบด้าน สามารถชมวิวเมืองได้แบบพาโนรามา เห็นชิงช้าสวรรค์และเมืองโดยรอบอย่างเพลิดเพลิน สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกและถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นภาพความประทับใจ (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขาขึ้น 1 ครั้ง)

(หมายเหตุ: *เส้นทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นระหว่างสถานี Unga Park ลงสถานี Sakuragi หรืออาจขึ้นและลงเส้นทางเดิม โดยบริษัทไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** กรณีที่ Yokohama Air Cabin เนื่องจากกระเช้าปิด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และอื่นๆ จะเปลี่ยนไป ชิงช้าสวรรค์คอสโม Cosmo Clock 21  เป็นชิงช้าสวรรค์ติดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกสถิติโดย Guinness World Records ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้มาเยือนเมืองโยโกฮาม่า สามารถชมวิวเมืองแบบ 360 องศา ได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ)

จากนั้นนำท่านสู่ โกดังอิฐสีแดงโยโกฮาม่า (Yokohama Red Brick Warehouse) เป็นอาคารอิฐสีแดงสองหลัง อาคารหลักที่หนึ่ง มีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์และต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ในส่วนของ อาคารทั้งสองหลังยังใช้เป็นสถานที่จัดงานอีเวนท์ต่างๆ เป็นประจำ เช่น งานเทศกาล คอนเสิร์ต และงานแสดงสินค้า ในบริเวณชั้น 3 ซึ่งมีห้องโถงขนาดความจุ 300 ที่นั่ง ถ่ายภาพเช็คอินที่ สวนยามาชิตะ (Yamashita Park) มีพื้นที่ริมทะเลทอดยาวประมาณ 750 เมตร ถือว่าเป็นสวนสาธารณะริมทะเลที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโยโกฮาม่า บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ มีอนุสาวรีย์สำคัญ เช่น อนุสาวรีย์ชาวอินเดีย อนุสาวรีย์ฟิลิปปินส์ รูปปั้นเนตรนารี มีทางเดินกว้างขวางให้ผู้คนได้เดินเล่น เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของอ่าวโยโกฮาม่าและเรือที่แล่นผ่าน

บริเวณใกล้เคียงท่านสามารถอิสระเที่ยวชม เรือฮิคาว่ามารุ(Hikawa Maru) ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลในระหว่างยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันเรือเดินสมุทรลำนี้ถูกดูแลเป็นอย่างดี ภายในมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรือเดินสมุทร สงครามโลกและอื่นๆ มีร้านขายของที่ระลึก บนดาดฟ้าเรือสามารถชมวิวได้อีกด้วย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม) และยังมี โยโกฮาม่ามารีนทาวเวอร์(Yokohama Marine Tower) ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการเปิดท่าเรือ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของโยโกฮามะ เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ พื้นที่ภายในมีการจัดนิทรรศการและร้านขายของที่ระลึก (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม)

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน

ที่พัก: Hedistar Hotel Narita 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (บริเวณใกล้เคียงโรงแรม The Hedistar Hotel Narita มีห้าง AEON TOWN NARITA-TOMISATO ท่านสามารถอิสระอาหารเย็นที่นั้นได้)

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยู่ห่างสนามบิน หรือ กรณีห้องอาหารโรงแรมเปิดช้า

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย

09.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ601 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )

14.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6730,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 6731,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 6731,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 6732,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 6732,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 6732,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 6730,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 6730,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 6729,888 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกัน
  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10 วัน พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**  ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700  บาท /เพิ่ม 10 กก. ชำระเพิ่ม 1,400 บาท/เพิ่ม 20 กก. ชำระเพิ่ม 3,500 บาท
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเงื่อนไขนี้ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว การสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง และไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 11 ช.ม./วัน)
 9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนำเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
รหัส 003-8530 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI YOKOHAMA PINKMOSS
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67 - พ.ค.67
เดินทางโดย AirAsia X (XJ)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=5709

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/003-8530.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา