ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ยามากาเตะ ฟุกุชิมะ ฮิโตเมะเซ็มบง

จำนวนการเข้าขม 4 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ยามากาเตะ ฟุกุชิมะ ฮิโตเมะเซ็มบง - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8454
วันที่เดินทาง
เม.ย.67
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • สวนฟุนาโอกะโจชิ จุดชมซากุระที่สวยที่สุด 1 ใน 100 แห่งของญี่ปุ่น
  • เช็คอินกินซังออนเซ็น เที่ยวหมู่บ้านโออุจิ ชมวิวทะเลอินาวะชิโระ

แผนการเดินทาง

23.00     นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

02.00     ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3820

05.25     เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

07.40     ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3820

11.50     เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านชมบริเวณภายนอก ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้ (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณท่านละ 500 เยน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น รองจากฮอกไกโดและอิวาเตะ ตั้งอยู่ทางภูมิภาคโทโฮคุหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ภายในจังหวัดฟุกุชิมะแบ่งเป็น 3 พื้นที่ใหญ่ ๆ คือ พื้นที่นากะโดริ พื้นที่ฮามะโดริ และพื้นที่ไอสึ  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องซำอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว 

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก      FUKUSHIMA AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี (ไม่รวมค่าเข้าชม โออุจิจูคุ มะชินะมิ เท็นจิคัง ท่านละ 300 เยน) นำท่านชม ทะเลสาบอินาวะชิโระ ตั้งอยู่ที่เมืองอินะวะชิโระ ใจกลางของจังหวัดฟุคุชิมะ และเป็นทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบันได อะซะฮี  ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในแถบนี้  ทะเลสาบอินะวะชิโระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้น้ำมีลักษณะของธาตุที่เป็นกรดจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ใต้น้ำได้ ส่งผลให้น้ำใสจนได้รับขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพาะฤดูหนาวที่เราจะได้เห็นภาพทิวเขาหิมะสลับซับซ้อนปรากฏบนผิวน้ำใส อีกทั้งสามารถพบเห็นฝูงหงส์ได้ตั้งแต่พฤศจิกายน – เมษายนของทุกปี ภาพของฝูงหงส์นับร้อยตัวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำจึงเป็นภาพที่คุ้นตาของทะเลสาบแห่งนี้

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซน ซึ่งเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ใจกลางเมืองกินซังออนเซน ถูกจัดให้เป็นเขตเดินเท้าเท่านั้น เนื่องจากถนนแคบ และไม่มีที่สำหรับจอดรถ จึงทำให้เมืองแห่งนี้เงียบสงบมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเย็น เรียวกังต่างเปิดไฟสีส้มสว่างด้วยตะเกียงก๊าซ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะดูสวยงามขึ้นด้วยหิมะตามทางเดินและหลังคา  ด้านหลังของเมืองยังมีน้ำตกสูง 22 เมตร ที่ฐานของน้ำตกเคยเป็นหนึ่งในทางเข้าเหมืองเงินที่ถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 500 ปีแล้ว ทำหน้าที่เป็นทางเข้าหลักในสมัยต้นเอโดะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าชมอุโมงค์ภายในได้ไกลประมาณ 20 เมตรเท่านั้น 

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก      SENDAI   AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจชิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองชิบาตะ ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงในนามจุดที่มีต้นซากุระสวยที่สุดในดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบนสวนแห่งนี้บนภูเขาเต็มไปด้วยต้นซากุระมากมายโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณสองข้างทางจากลานจอดรถไปจนถึงบนภูเขา ภายในสวนแห่งนี้มีทั้งดอกซากุระสีชมพูอ่อน และยังมีทุ่งดอกแดฟโฟดิล หรือที่รู้กันในอีกหนึ่งชื่อเรียก ดอกซุยเซน ซึ่งจุดชมวิวหลักของที่สวนนี้นั้นคือบริเวณจุดยอดสุดของภูเขา รองลงมาคือบริเวณกลางภูเขา และจุดที่ 3 คือตรงบริเวณจัตุรัสที่เราเดินเข้าไปจากโอเตมอน (ประตูหลัก)

นำทุกท่านนั่งรถรางเพื่อขึ้งไปยังจุดชมซากุระยอดสุดของภูเขา ระยะทาง 305 เมตรจากบริเวณลานจอดรถไปยังจุดสูงสุดของสวนแห่งนี้ ระหว่างทางนั้น รถรางจะนำท่านวิ่งผ่านอุโมงค์ซากุระ ระยะทางประมาณ 300 เมตร บอกได้เลยว่าสวยจนมิรู้ลืมเลยทีเดียว ซึ่ง "เทศกาลชมดอกซากุระเมืองชิบาตะ" จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถรางไป-กลับ  จากนั้นนำท่านเดินทาสู่ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำชิโรอิชิ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับต้นซากุระมากมายเรียงรายกว่าพันต้น ซึ่งความสวยงามของที่นี้ติดอันดับจุดชมซากุระยอดนิยม 1 ใน 100 แห่ง ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการชมซากุระที่ฮิโตะเมะเซ็มบง เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ย่านชอปปิ้งที่นี่ก็คือ ถนนคลิสโรด อยู่ใจกลางเมืองเซนได เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซนได ห่างจากสถานีรถไฟ JR Sendai เพียงไม่กี่ร้อยเมตร มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Daiso, Aeon, ABC Mart, Donqi, Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , UNIQLO ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ฯลฯ เป็นต้น

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก      SENDAI  AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ซุยโฮเด็น สุสานของดาเตะ มาซามุเนะ ผู้สร้างแคว้นเซ็นได ถูกสร้างในปีค.ศ.1637 เป็นสุสานที่ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามส่องแสงระยิบระยับสื่อให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมโบราณสมัยโมโมยาม่า แม้จะถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของประเทศญี่ปุ่นในปีค.ศ.1931 แต่สถานที่แห่งนี้ก็ถูกทำลายจนได้รับความเสียหายเนื่องจากสงคราม ตัวอาคารในปัจจุบันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1979  โดยนอกจากสุสานรุ่นที่สองและสามแล้ว ภายในยังมีหอจดหมายเหตุที่จัดแสดงเอกสารที่เกี่ยวกับการขุดค้นทางโบราณคดีด้วย

โอซากิฮาจิมังงู คือ ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นโดยดาเตะ มาซามูเนะในปี 1607 โดยสร้างทั้งวิหารหลัก, อิชิโนะมะ (ส่วนกลางระหว่างวิหารหลักและหน้าวิหารหลัก) และที่สำหรับกราบไหว้หน้าวิหารหลักเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่นี่ก็มีเอกลักษณ์เป็นรูปแบบการก่อสร้างแบบโมโมยามะเช่นเดียวกัน

Sendai Anpanman Children's Museum & Mall (พิพิธภัณฑ์และช้อปปิ้งมอลล์อันปังแมน เมืองเซนได)

พิพิธภัณฑ์นี้ทำให้การ์ตูนไม่เพียงแต่อยู่ในจอทีวีหรือรูปบนกระดาษเท่านั้น แต่ทำให้เหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ ได้จับได้สัมผัสตัวละครในเรื่อง  บนชั้นล่างคุณจะพบกับห้างสรรพสินค้า ที่มีร้านค้าขายเสื้อผ้าเด็ก สินค้าธีมการ์ตูน และของเล่นที่เด็กๆ สามารถลองเล่นได้ในร้านส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่บนชั้นหนึ่ง ค่าเข้าชมคนละ 1600 เยน ซึ่งผู้เข้าชมจะต้องมีอายุอย่างต่ำหนึ่งขวบ ห้างสรรพสินค้าชั้นล่างเข้าชมได้ฟรี และเป็นสถานที่สำหรับเลือกซื้อของขวัญละของฝากอันน่าบันเทิง

ค่ำ         อิสระอาหารเที่ยงและค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง

ที่พัก      SENDAI  AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนได (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ประมาณท่านละ 700 เยน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี   อาคารปัจจุบันได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นในปี 1604 โดยขุนนางท้องถิ่น Date Masamune ด้านนอกอาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล็กๆรูป 12 นักษัตรตามปฏิทินจันทรคติ โดยแบ่งเป็นด้านละ 3 นักษัตร โชคดีที่ในเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวปี 2011 วัดโกไดโดะไม่ได้รับความเสียหายใด

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นไดแคนนอน  หรือเจ้าแม่กวนอิม ที่เซนได เป็นหนึ่งในสิบรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเซนไดมีความสูง 100 เมตร สามารถเข้าไปภายในรูปปั้นได้ ภายในที่แบ่งออกเป็น 12 ชั้นมีพระพุทธรูป 108 องค์ประดิษฐานอยู่ สามารถขึ้นลิฟท์ไปถึงชั้นบน และสามารถมองเห็นตั้งแต่ตัวเมืองเซนไดไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ท่านละ 500 เยน)

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

ค่ำ         อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งของท่าน

ที่พัก      SENDAI  AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น

12.50     ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3821

16.00     เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

17.00     ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3821

19.55    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
55,990 บาท
รหัส 007-8454 ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ยามากาเตะ ฟุกุชิมะ ฮิโตเมะเซ็มบง
ราคาเริ่มต้น 55,990 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=5472

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/007-8454.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา