ทัวร์จีน CHINA-KUNMING

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์จีน CHINA-KUNMING - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
090-00011
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
KUNMING AIRLINES (KY)

ไฮไลท์

  • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่
  • เมืองแชงกรีล่า • ช่องแคบเสือกระโจน  • เมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตี้ยน) • วัดลามะซงจ้านหลิง • แวะชมถ่ายรูปทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่
  • เมืองลี่เจียง • ร้านยาบัวหิมะ • เมืองโบราณลี่เจียง ตลาดสี่เหลี่ยมซื่อฟางเจีย • สระมังกรดำ 
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ Impression Lijiang (โชว์จางอี้โหมว) • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองคุนหมิง • วัดหยวนทง • ร้านหยกหรือผ้าไหม • ประตูม้าทองไก่หยก

แผนการเดินทาง

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ Kunming Airlines (KY) ** สายการบิน Full Service ** เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแจกเอกสารลงทะเบียนติดแท็กกระเป๋า บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

20.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เที่ยวบิน KY8370 (บริการอาหารบนเครื่อง) (น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

00.05 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง นำท่านเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เมืองคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Eternal Spring City) ซึ่งเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง Kunming Waterfall Park แลนด์มาร์คใหม่ใหญ่ยักษ์แห่งเมืองคุนหมิง ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปี 2016 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่าง น้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ หรือ ต้าลี่ โดยรถโค้ชหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน ติดเทือกเขาชางซานที่สูง 4,000 เมตร อีกด้านติดทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของจีน ต้าหลี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไป๋ในราวศตวรรษที่ 8-9 ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลี่ในปี พ.ศ. 1480 – 1796 ปัจจุบันนี้ ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในและต่างประเทศ

และผ่านชม เจดีย์สามองค์ ของเมืองต้าหลี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ เจดีย์สามองค์ตั้งอยู่ภายในวัด ฉงเซิ่งซื่อ ซึ่งในอดีตเป็นวัดหลวงของเจ้าผู้ปกครองเมืองต้าหลี่  ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายในคราวที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1925 ทั้งที่บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างในเมืองได้รับความเสียหายถึง 99% ชาวบ้านเชื่อว่าเจดีย์ทั้งสามมีความศักดิสิทธิ์ซึ่งภัยธรรมชาติไม่สามารถทำลายได้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าหลี่ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนทางใต้ เมื่อเดินเข้าไปจะเห็นว่าเมืองนี้มีชุมชนเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นทิวเขาที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี มีของขายเยอะแยะมากมายทั้งของฝากและของกิน อดีตเมืองแห่งนี้จะเคยถูกทำลาย แต่ยังคงทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนาน ระหว่างเดินชมเมืองจะได้พบกับซาก เมืองเก่า กำแพงโบราณ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ปัจจุบันจำนวนมากมาย เช่น ที่ว่าการของขุนนางชั้นสูง และวัดวาอารามต่างๆ

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple) หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกายต้าหลี่ โดยมีตำนานกล่าวว่า วัดแห่งนี้มีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ในตอนนั้นเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง ขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ เมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงมากขนาดนี้ คนหนุ่มสาวย่อมมีแรงต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงทำให้ทหารข้าศึกต้องยกทัพกลับไป ทำให้ชาวเมืองรู้สึกศรัทธาจึงร่วมกันก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก DA LI WENYUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมือง แชงกรีล่า (Shangri-La) เมืองสวรรค์แห่งเทือกเขาหิมาลัย คือสถานที่ทางทิศตะวันตกของจีน โซนทิเบต อยู่ในแนวเดียวกับสันเขาหิมาลัย ที่นี่มีวัฒนธรรมและความเชื่อที่เก่าแก่ น่าค้นหาและน่าหลงไหล พิชิตแดนสวรรค์บนความสูง 4,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บรรยากาศของที่นี่ ทั้งสงบ อบอุ่น สวยงามถือว่าเป็นเมืองแห่งศรัทธา ทั้งธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างล้วนแล้วงดงามอย่างไร้ที่ติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน (Hutiaoxia Gorge) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ช่องหุบเขานี้ความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยว และอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) ตรงบริเวณกลางลำน้ำที่เชี่ยวกรากมีก้อนหินใหญ่ผุดขึ้นมา ได้ชื่อว่า “หินเสือกระโดด” จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้ (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน ขึ้น-ลง ประมาณ 70 หยวน)

จากนั้นนำท่านเยือนเมือเก่า เมืองโบราณจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เป็นเมืองเล็กๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการ อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา ว่ามีลักษณะบ้านเรือน และตัวเมืองเป็นอย่างไร เมืองโบราณจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อยักษ์สูงกว่า 3 ชั้นอยู่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยว นิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน

ที่พัก E CHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วัดทิเบตซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery) หรือ พระราชวังโปตาลาน้อย (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ) วัดเก่าแก่หลังคาสีทองอร่าม แลนด์มาร์คของแชงกรีล่า เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นถูกถอดแบบมาจากพระราชวังโปตาลา ที่ยิ่งใหญ่ในลาซา ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Foping Hill ห้องโถงหลักซึ่งถูกประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องราวและตำนานของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุล้ำค่ามากมาย ตั้งแต่รูปปั้นของพระพุทธเจ้าไปจนถึงโคมไฟทองคำ บทสวดภาษาทิเบต และอื่น ๆ อีกมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นเดินทางต่อเพื่อไปยังเมืองลี่เจียง ระหว่างทางนำท่านเดินทางสู่ทุ่งหญ้าหน้าผ่าไห่ ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนเผ่าจั้งตี๋ชิง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแชงการีล่าห่างจากเมืองแชงการีล่าราว 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,266 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล แวดล้อมด้วยเขา 3 ด้าน มีลำธารไหลมารวมกัน 2 สาย ในฤดูฝนจะมีน้ำเต็ม แต่พอฤดูร้อนพื้นที่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นทุ่งหญ้ากว้าง กลายเป็นทุ่งสำหรับเลี้ยงจามรีของชาวทิเบต

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (Lijiang) เมืองเก่ากว่า 800 ปี เป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม ร้านยาบัวหิมะ (ร้านรัฐบาล)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเหยียน (Dayan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” อันเนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการมาเที่ยวลี่เจียงเลยก็ว่าได้ เมืองโบราณต้าเหยียนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ไม่มีกำแพงล้อมรอบเมือง แต่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติของลำธาร คูคลอง และภูเขา ทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมสไตล์จีนโบราณและธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ โดยถนนทุกสายในโบราณต้าเหยียนจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยมหรือซื่อฟางเจีย(Sifang Square)สถานที่ที่เราจะได้รับประทานอาหาร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เดินเล่น ท่ามกลางบรรยากาศเมืองโบราณนั่นเอง

นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) ทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรวมสมุนไพร

ที่พัก JP HILLY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินสู่ อุทยานมังกรหยก หรือ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) สถานที่ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับของโลก ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียง และยังถือเป็นภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ดีที่สุดแห่ง­หนึ่งในประเทศจีน ภูเขาแห่งนี้มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร จะเห็นภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อ “อวี้หลงเสวี่ยซาน” หรือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง นำท่านนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ (สามารถนั่งได้ 6 – 8 ท่าน) ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,536 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)

หมายเหตุ : การขึ้นมาบริเวณจุดชมวิวเป็นจุดที่มีออกซิเจนบางเบา และมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำอาจจะทำให้หายใจลำบาก และบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ความสูงได้ ควรจะเดินช้าๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพให้คุ้นชิน หรือสามารถหาซื้อกระป๋องออกซิเจนที่มีขายจากร้านค้าบริเวณนั้นจะช่วยให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น // หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนวิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น กระเช้าหยุนผิงซัน และเล่นหิมะที่ Snow World **

ชมโชว์จางอี้โหมว สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ “IMPRESSION OF LIJIANG” การแสดงโชว์จากผู้กำกับชื่อดังก้องโลก จาง อวี้ โหมว แสดงโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองนาซีกว่า 600 ชีวิต บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซีและชาวเผ่าโมซัว บนความสูง 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยิ่งในวันที่ฟ้าโปร่งไร้เมฆมาบดบัง ทำให้มองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยงามชัดเจน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley มีฉากหลังสุดอลังการคือภูเขาหิมะมังกรหยก แม่น้ำแห่งนี้เป็นธารน้ำที่ไหลมาจากภูเขาทั้งมีความใสและเป็นกระแสน้ำเย็น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นหินผูนขาวและหินอ่อนเมื่อมองจากริมฝั่งแม่น้ำจึงดูเป็นสีขาวจึงเป็นที่มาของชื่อไป๋สุ่ยที่แปลว่าสีขาว ความเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำไป๋สุ่ยคือชั้นหินที่ไล่เรียงกันเป็นชั้น ๆ จนกลายเป็นน้ำตกเล็ก ๆ มีลักษณะใกล้เคียงกับปามุกคาเล่แห่งตุรกี สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  3 กิโลเมตร หรือจะเลือกนั่งรถรับส่งได้ตามสะดวกไปยังจุดท่องเที่ยวยอดนิยม (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) (เพื่อความสะดวกในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้นฝากไปกับรถโค้ช ไม่ต้องนำขึ้นรถไฟไปด้วย)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น นำท่านชม วัดหยวนทง (Yuantong Temple) เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอายุกว่า 1,200 ปี ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และจีน (ธิเบต) ตำหนักทองตั้งอยู่ในจุดร่ำรวยของคุนหมิง วัดหยวนทงก็ตั้งอยู่ในจุดอำนาจของเมืองเหมือนกัน ชื่อวัดก็มาจากชื่อของเจ้าแม่กวนอิม ส่วนใหญ่วัดของจีน จะสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงนี้จะสร้างอยู่ต่ำกว่า ก็เพราะในตอนแรกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง แต่ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะใหม่โดยอู๋ซานกุ้ย ราชวงศ์ชิง ในสมัยที่ยังปกครองที่คุนหมิงนั่นเอง จะเห็นได้ว่าศิลปะและการตกแต่งต่างๆ จะคล้ายกับราชวงศ์ชิงในปัจจุบัน ภายในบริเวณวัดจะมี ศาลาแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่กลางสระน้ำมรกต ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และเจ้าแม่กวนอิมพม่า ส่วนใหญ่การขอพรที่เห็นผลที่สุดก็คือ มาขอลูก มาขอแฟน สุขภาพ ก็จะได้ดั่งสมใจหวัง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านยาบัวหิมะหรือผ้าไหม (ร้านรัฐบาล)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นำท่าน ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกต ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้ จี และเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Kunming Airlines เที่ยวบินที่ KY8369 (มีอาหารบนเครื่องบิน)

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 มี.ค. 67 - 11 ม.ค. 6724,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6724,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 6726,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6727,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6730,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6730,900 บาท6,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6725,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 6725,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6725,900 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,900 บาท
รหัส 090-00011 ทัวร์จีน CHINA-KUNMING
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย KUNMING AIRLINES (KY)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=5431

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/090-00011.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา