ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้

จำนวนการเข้าขม 10 ครั้ง
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้  - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8228
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Lucky Air (8L)

ไฮไลท์

  • ชมความงามซากุระหมื่นลี้กุ้ยโจว
  • เช็คอินทุ่งมัสตาร์ด นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

แผนการเดินทาง

18.00   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน         

20.55   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802

00.20   เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (KUNMING) เมืองที่ได้รับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–20 องศาเซลเซียส

ที่พัก  WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโหลวผิง เป็นเมืองเล็กๆ ในเขตปกครองของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่างคุนหมิง (Kunming) ซึ่งมีเขตรอยต่อกับมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หรือกวางสี (Guangxi) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด (Mustard Field) เมืองโหลวผิง มณตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของฑลยูนนาน มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นทุ่งดอกมัสตาร์ดที่กว้างใหญ่ตระกานตาซึ่งอยู่เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ ยอดแหลมของเทือกเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง กว่า 10 ยอดที่ ดอกมัสตาร์ด หรือ ดอกเรพซีด หรือเรียกเป็นภาษาจีนว่า ดอกอิ๊วใช่ฮัว นอกจากนี้ในส่วนของดอก ยังนำไปสกัดเป็นน้ำมันพืชที่ใช้บริโภคในเมืองโหล่วผิงและเมืองใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลืองที่ผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน 1 ปี มีให้ได้ชมเฉพาะช่วง เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงอี้  อยู่ในเขตมนฑลกุ้ยโจว เป็นเมืองเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติสวยงามอลังการ มีชื่อเสียงจากเทือกเขานับหมื่น น้ำตกร้อยสาย และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง เมืองซิงอี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เมืองซิงอี้มีภูเขาที่ตั้งตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเที่ยวกว่า 40 แห่ง ล้วนมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่วิเศษพิศดาร มีทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายที่รวมตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน และยังตั้งอยู่ในจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน

นำท่านชม ภูเขาหมื่นยอด  ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด รวมนั่งรถแบตเตอรี่

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  HAAIC HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงป่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยาอากาศอันแสนบริสุทธิ์ของเมือง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางชม สวนซากุระผิงป้า หรือซากุหมื่นไร่ สวนซากุระแห่งนี้ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว เขตเมืองผิงป่า เป็นเขตปลูกซากุระที่ใหญ่ที่สุดที่หนุ่งของประเทศจีน โดยสวนซากุระแห่งนี้มีต้นซากุระกว่า 5 แสนต้น บนพื้นที่กว่า 6 พันไร่ สวนซากุระแห่งนี้เป็นสวนชมซากุระที่ดีที่สุดในมณฑลกุ้ยโจว นอกจากชาวเมืองที่ต่างพากันมาชมความงามของดอกซากุระ ก็ยังเป็นที่เที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนในช่วงต้นเดือนมีนาคม-เมษายน ดอกซากุระของที่นี้มีด้วยกัน 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ที่ออกดอกเร็วที่จะบานในช่วงต้นเดือนโดยลักษณะของดอกจะเป็นแบบดอกเดี่ยวสีขาวอมชมพู และอีกสายพันธุ์นึงในช่วงปลายเดือนจะเป็นลักษณะดอกซ้อนกันสีชมพูเข้ม หากท่านที่เดินทางชมในช่วงปลายเดือนจะได้พบกับการโปรยปรายของดอกซากุระที่จะฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ หมายเหตุ : ทั้งนี้การผลิบานมากหรือน้อยของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งอยู่ในระหว่าง ต้นเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน กรณีที่ดอกซากุระยังไม่บาน หรือหมดฤดูกาลก่อนกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดรายการท่องเที่ยวอื่นแทน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกวนหลิง

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  PERSNC HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่าแผ่นดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสำปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมความอลังการของ ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) หรือบ้างก็เรียกว่า “แผ่นดินสีแดง” ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  WANGTONG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 (รวมรถแบตเตอรี่ และกระเช้าแล้ว เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นช่วงคาบเกี่ยวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ หิมะบนภูเขาเจี้ยวจืออาจเป็นไปตามสภาพอากาศ)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง คุนหมิงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน มีพื้นที่ทั้งหมด 21,600 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากตะวันออกไปตะวันตกกว้างประมาณ 140 กิโลเมตร และส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือไปใต้ยาวประมาณ 220 กิโลเมตร ตัวเมืองคุนหมิงอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบอันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบเตียนฉือ และมีภูเขาล้อมรอบตัวเมืองทั้งด้านเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตียนฉือได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งที่ราบสูง" เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 6 ในประเทศจีน และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 340 ตารางกิโลเมตร จังหวัดคุนหมิงตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน–กุ้ยโจว มณฑลยูนนานมีภูมิอากาศเย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–18 องศาเซลเซียส

นำท่านถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก (GOLED HORSE AND JADE COCK GATE)  ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ภาษาจีนเรียกว่า “จินหม่าและปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ จะมีนักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่ำ ถือเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด อิสระท่าน ณ ถนนคนเดินหนานผิงเจี่ย เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด

ที่พัก  LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง (YUANTONG TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ร้านบัวหิมะ

นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน (THE GOLDEN TEMPLE PARK) ตำหนักทองจินเตี้ยนตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ยขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้าง 6.2 เมตร และเป็นตำหนักเพียงแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาที่สร้างด้วยทองเหลืองที่มีน้ำหนักถึง 380 ตัน นับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่สุดของจีน จึงนับว่าที่นี่คือ วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ร้านหยก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพิเศษ ... เมนูขนมจีนข้ามสะพาน

นำท่านชมความงามและอลังการของ สวนน้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATERFALL PARK) สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปี 2016 ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลต์ของสวนอย่าง น้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น กว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวติดอันดับของเอเชีย เบื้องล่าง น้ำตกคุนหมิง เป็นทะเลสาบที่มีทางเดินพาดอยู่

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

18.25  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L801

19.45  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
07 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 20,990 บาท 5,000 บาท 20,990 บาท 0
09 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 20,990 บาท 5,000 บาท 20,990 บาท 0
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 21,990 บาท 5,000 บาท 21,990 บาท 0
14 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 1 จอง
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 0
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 1 จอง
21 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 0
23 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 2 จอง
26 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 22,990 บาท 5,000 บาท 22,990 บาท 0
28 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 23,990 บาท 5,000 บาท 23,990 บาท 1 จอง
30 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 23,990 บาท 5,000 บาท 23,990 บาท 6 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
21,990 บาท
รหัส 007-8228 ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว โหลวผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ซากุระหมื่นลี้
ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Lucky Air (8L)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=4855

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/007-8228.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา