ทัวร์ฮ่องกง RESPECTFUL HONGKONG

จำนวนการเข้าขม 14 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง RESPECTFUL HONGKONG - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
036-8000
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Emirates (EK)

ไฮไลท์

 • นั่งชิงช้าสวรรค์ยักษ์ The Hongkong Observation Wheel
 • ชมวิวเมืองฮ่องกง 360 องศา - นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน
 • เสริมสิริมงคล ขอโชคลาภ ธุรกิจ ณ วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องสุขภาพ และความรัก
 • ทำพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อความร่ำรวย ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • ขอพรและโชคลาภ สุขภาพ กับเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย หาดรีพัลส์เบย์
 • ชมวิวเมืองฮ่องกงบน Victoria Peak
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย และ Citygate Outlet

แผนการเดินทาง

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

13.45 น. ออกเดินทางสู่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK384 (13.45-17.40)

*** นำท่านโดยสารเครื่องบินรุ่น A-380 เครื่องบินลำใหญ่ที่สุด มีหน้าจอขนาด 13.3 นิ้วทุกที่นั่ง พร้อมทั้งที่นั่งที่กว้างขวางขึ้น ***

*** บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ***

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไกด์ท้องถิ่นจะคอยต้อนรับท่านที่ประตูทางออกของสนามบิน

จากนั้น นำท่าน ชมวิวเมืองฮ่องกงแบบ 360 องศา บนชิงช้าสวรรค์ยักษ์ The Hong Kong Observation Wheel แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของฮ่องกง ชมวิวอ่าววิคตอเรีย มุมสูงจากชิงช้าสวรรค์ที่ระดับความสูง 60 เมตร ในบริเวณท่าเรือ Central Pier No.9 บนฝั่ง ฮ่องกงในทุกๆ วัน ช่วงเวลา 20.00 น. บริเวณริมอ่าววิคตอเรียจะมีการแสดง Symphony Of Light ซึ่งเป็นการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสง สี และเสียงดนตรีประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย (ทุกวันจะมีการแสดงโชว์ในเวลา 2 ทุ่มตรง เว้นแต่วันนั้นมีพายุเข้าก็จะไม่มีการแสดง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ห่านย่าง !!

พักที่ Dorsett Tsuen Wan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ เป็นหาดที่มีลักษณะเป็นหาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกง และนักท่องเที่ยวและยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง ภายในยังมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของ เจ้าแม่กวนอิม และ เจ้าแม่ทินโห่ว หรือ เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่นท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด บริเวณใกล้เคียงจะมี สะพานสีแดงต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าข้ามสะพาน 1 รอบ จะทำให้อายุยืนขึ้น 3 ปี (ถ้าหากข้ามกลับมาจะทำให้อายุสั้นลง 3 ปี) และการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่า ถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลา พรที่ขอจะสมหวัง สำหรับคนมีคู่ ถ้าอยากให้ชีวิตคู่ของเรายั่งยืนนั้น ก็ให้มานั่งระหว่างสิงห์ 2 ตัว แล้วขอพร  ถ้ามากัน 2 คน ก็นั่ง 2 คน แต่ถ้ามาคนเดียวก็นั่งคนเดียว แล้วให้คิดถึงคนๆ นั้น จากนั้นก็ให้ขอพรให้อยู่ด้วยกันยาวนาน ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ แล้วถ้าอยากได้คู่ ก็ให้มานั่งที่นี่เช่นกัน

วิธีที่ 1 สำหรับคนที่กำลังแอบชอบ และยังไม่ได้บอกรัก ให้เอามือวางไว้ที่หินสีดำแล้วอธิษฐานให้คนที่เรากำลังแอบชอบอยู่ ให้มาเป็นคู่รักของเรา

วิธีที่ 2 สำหรับคนที่เกิดมาแล้ววยังหาเนื้อคู่ไม่ได้ ให้มาขอพรที่เทพเจ้าแห่งความรัก ถ้าสังเกตจะเห็นเทพเจ้าถือสมุดเล่มใหญ่ๆ ภายในจะมีรายชื่อของหนุ่มสาวที่เทพเจ้าพร้อมจะประทานพรให้สำหรับการขอโชคลาภ ให้ขอที่มังกรที่มีลูกแก้วสารพัดนึก ให้มาลูบๆ คลำๆ แล้วขอพรจะได้ตามประสงค์

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (โดยรถโค้ช) ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกง และเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน จุดชมวิวที่ดีที่สุด และห้ามพลาดเมื่อมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพ อันงดงามของ เกาะฮ่องกง และเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทั้ง 360 องศา จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้ง วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไปวิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูง ระฟ้าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวง จุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนําของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่กังหัน ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา

นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี๊ยะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกหรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! บุเฟ่ต์ชาบู รวมเครื่องดื่ม ซอฟท์ดริ้งค์ และเบียร์ไม่อั้น

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค) เพื่อเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นวัดเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งของฮ่องกง

วิธีการไหว้ เราจะเริ่มต้นจากการไหว้เทวดาฟ้าดิน

1. เตรียมธูป และเครื่องบูชา สามารถหาซื้อชุดไหว้ได้จากหน้าทางเข้าวัดชุดไหว้ทั่วไปประกอบด้วย ธูปสีแดง 3 ดอก ธูปดอกเล็ก 1 กำ และกระดาษเงินกระดาษทอง (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลลงไปในกระดาษด้วย) ราคาชุดไหว้มีตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย และหลักพันสามารถเลือกได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน

2. เตรียมไหว้ด้วยการนำธูปให้เจ้าหน้าที่วัดช่วยจุด ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองที่ได้มานั้นให้เขียนชื่อ-นามสกุลลงไปเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลและปัดเป่าเรื่องร้ายออกไปจากชีวิต จากนั้นถือกำธูปและกระดาษเงินกระดาษทองไว้ในมือ โดยให้ธูปอยู่ด้านใน ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองอยู่ด้านนอก

3. หันหน้าออกนอกวัด กล่าวแจ้งฟ้าดิน โดยบอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญวัดนี้ ไหว้ แล้วหันกลับมาด้านในวัด ไหว้ 3 ครั้ง

4. เจ้าหน้าที่นำท่านไหว้ จะช่วยกล่าวนำอธิษฐาน เมื่อจบประโยคอธิษฐาน เจ้าหน้าที่จะก็กล่าวประโยคปิดท้ายว่า "เฮงๆๆ รวยๆๆ" สาธุ สาธุ สาธุ ให้พูดตามตัวยเสียงดังฟังชัด จากนั้นให้นำธูปไปปักกระถางละ 3 ดอก

หลังจากเราไหว้เทพเจ้าฟ้าดินเสร็จแล้ว เดินเข้ามาในตัววัดก็จะเจอองค์แชกงหมิว

วิธีขอพร

ยืนตรงหน้าองค์แชกง ตั้งจิตอธิฐานอย่างตั้งใจให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องใด เมื่อสมหวังแล้วหากมีโอกาสก็กลับมาไหว้ขอบคุณท่านอีกครั้ง หลังจากไหว้เสร็จแล้วให้นำกระดาษเงินกระดาษทองไปไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ จากนั้นไปหมุนกังหัน และตีกลอง

โดยกังหันลมทั้ง 4 ใบพัด จะมีความหมายต่างกัน

ใบพัดที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย

ใบพัดที่ 2 สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว

ใบพัดที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

ใบพัดที่ 4 คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

นำท่านอิสระในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายราคาถูก เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นต้น เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของขวัญ หรือเลือกเดินช้อปปิ้งสินค้าห้างปลอดภาษีดิวตี้ฟรี และโอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้าชั้นนำชื่อดัง ที่มีร้านค้าให้ท่านเดินช้อปปิ้งกว่า 700 ร้านค้า อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝากคุณหนูที่ TOY’R US หรือเดินช้อปปิ้งสินค้าบนถนนนาธาน

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่

พักที่ Dorsett Tsuen Wan Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (พัก 2 คืน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซำ

จากนั้น นำท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พร้อมทั้งทำพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อให้เราร่ำรวยเงินทอง เงินไหลกองทองไหลมา วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในการด้านเงินทอง ปลดหนี้ ปิดยอดขาย ปิดดีล รับทรัพย์รัวๆ โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถ้าไม่ทันช่วงนั้นก็สามารถยืมได้ตามฤกษ์สะดวกโดยเมื่อขอพร

พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (ความเชื่อส่วนบุคคล)

จุดธูปอธิฐาน -> บอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ -> บอกจำนวนเงินที่ต้องการ และ ขอไปเพื่ออะไร -> ปักธูปในกระถางใบใหญ่ -> หยิบผงธูปในกระถางใส่ในซองแดงเล็กๆ (อั่งเปา) ที่เราเตรียมไป -> นำซองแดง วนเหนือกระถางธูป 3 รอบ   ( ซองแดง หลายคนนำไปไว้ใน ตู้เซฟ - ลิ้นชักเก็บเงิน - หิ้งพระ แล้วแต่สะดวก) -> ถ้าเราสมหวัง เราก็เดินทางมาไหว้ ขอบคุณท่าน อีกครั้ง

นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวัดที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้าด้ายแดง "เทพเจ้าหยุคโหลว" หรือที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ โดยเราจะเห็นรูปปั้นองค์เทพเจ้าถือสมุดเนื้อคู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ด้านซ้ายเป็นเจ้าสาว ด้านขวาเป็นเจ้าบ่าว มีด้ายแดงผูกโยงไปยังองค์หยุคโหลว จะมีวิธีการทำนิ้วสำหรับสอดด้ายแดงแสดงให้เห็นอยู่ด้านหน้า เดินไปหยิบด้ายแดงซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ แล้วก็ทำนิ้วตาม ที่สำคัญอย่าทำด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด

นำท่านนั่ง กระเช้านองปิง 360 องศา  เพื่อนมัสการ พระใหญ่เทียนถาน ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงานการเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้นของเทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

** อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้สักการะพระใหญ่ได้อย่างเต็มที่ **

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง Citygate Outlet ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายเช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก

21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK385 (21.00-23.15)

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
07 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 6718,999 บาท6,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 700,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือ สัมภาระใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปของบริษัทฯ)
  6.1 เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่เก็บค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยว หรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
 5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
 7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 8. กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี
 10. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
 11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 12. ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
 13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
รหัส 036-8000 ทัวร์ฮ่องกง RESPECTFUL HONGKONG
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Emirates (EK)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=4622

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/036-8000.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา