ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวะโกะ สกีร๊อคโกะ

จำนวนการเข้าขม 10 ครั้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวะโกะ สกีร๊อคโกะ - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
055-7196
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
PEACH AIR (MM)

ไฮไลท์

  • ปราสาทโอซาก้า - Jazzdream Mitsui Outlet – Nabana no sato – กิฟุ
  • หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – ทะเลสาบบิวะ – DUTY FREE - ย่านชินไซบาชิ - โอซาก้า
  • ลานสกีภูเขาร็อกโกะ - ตลาดคุโรมง – อิออนช้อปปิ้งมอลล์  

แผนการเดินทาง

22:00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินพีชแอร์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ M

01:10   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM092 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

08:50  ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอกไม่รวมค่าเข้า) ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางสู่ Jazzdream Mitsui Outlet เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจํานวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จําหน่ายในราคาลด 30% – 70% จากราคาปกติ มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านสู่ Nabana No Sato เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีพันธุ์ดอกไม้สวยงามมากมายหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมไปถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ทั้ง 4 ฤดู ทำให้เราสามารถชมความงามของดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี พิเศษยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น รวมไปถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ    *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบบิวะ สัมผัสความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นทะเลสาบที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังมีจุดชมวิวมากมาย อาทิเช่น จุดชมวิวชื่อดัง เสาโทริริกลางน้ำ ศาลชิราฮิเงะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันงดงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจ วิวความงามของทะเลสาบและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ร้าน DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้ามีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัยที่มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย เสน่ห์อย่างหนึ่งคือทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ค่ำ  *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อบัตรเข้าสวนสนุก

 ***อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน*** บริการรรถบัสรับส่งไปยังสถานีรถไฟใกล้กับโรงแรม (มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน)

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ลานสกีภูเขาร็อคโกะ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว บน ลานสกีหิมะขาวโพลนกว้างสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีสำหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทั้ง Sled Snow board หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ)

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง (kuromon market) ตั้งอยู่ในย่านมินามิ อยู่ใจกลางโอซาก้า ตลาดปลาโอซาก้าแห่งนี้ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน เป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ แห่งหนึ่ง นอกจากปลาและอาหารทะเลแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพของโอซาก้าและแถบใกล้เคียง จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า”

เที่ยง   *** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ***

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง อิออนช้อปปิ้งมอลล์ ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่นสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบ้านรวมไปถึงเครื่องสำอาง ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

ค่ำ   *** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

19.15  ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบิน พีชแอร์ เที่ยวบิน MM091

23.55  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
12 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6734,990 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6740,990 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6744,990 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6744,990 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
34,990 บาท
รหัส 055-7196 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวะโกะ สกีร๊อคโกะ
ราคาเริ่มต้น 34,990 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย PEACH AIR (MM)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=4067

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/055-7196.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา