ทัวร์จีน ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย อภิมหาแดนมังกร

จำนวนการเข้าขม 10 ครั้ง
ทัวร์จีน ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย อภิมหาแดนมังกร - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
009-8014
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • ชมเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • ขึ้น ยอดเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
 • นั่งรถขึ้นอุทยานสู่ เขาเทียนชื่อซาน ชมทิวทัศน์ที่สุดแสนจะสวยงาม
 • ล่องเรือใต้ ถ้ำมังกรเหลือง ชมหลากหลายความงามภายในถ้ำ
 • นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

แผนการเดินทาง

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Vietjet Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

*น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. / ท่าน

*เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

11.35 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3694

16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง ประเทศจีน และนำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูคนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจี่ยเจี้ยมารวมกัน  โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ ที่นี่ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก MEILUOSHUIJING HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า "หวงซือเฉียวกู่เถิง" กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน

นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

นำท่าน นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้ พร้อมบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก YULONG HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านพิชิต ยอดเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5กิโลเมตร) อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็น โพรงหินขนาคใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า

และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา

จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขามีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมินซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก บริเวณนี้ ท่านจะได้ถ่ายกาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์นวดฝ้าเท้าและสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า และแช่ท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การ ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพต่างๆที่ผลิตจากยางพารา

Option เสริม!! นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว การแสดงนางจิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนาง จิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน จัดขึ้นภายในอุทยานจางเจี่ยเจี้ย การแสดงนางจิ้งจอกขาวนี้เป็นการแสดงที่จัดขึ้นกลางแจ้งโดยใช้ทิวเขาธรรมชาติเป็นฉากหลังในการแสดง

*ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าบริการเข้าดูโชว์ สำหรับท่านที่สนใจ จะมีค่าเข้าอยู่ที่ ท่านละ 400 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยานนำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สร้างขึ้นเทียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจี่ยเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า

จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจี่ยเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขาซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง " อวตาร " ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ

นำท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขา และชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกต ลำธารจินเปียนซี มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจำนวนมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง

นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจีนอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง และนำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซื้อหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงินหินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามของ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู ทะเลสาบที่สวยงามด้วยนน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

ที่พัก TIANZI HOTEL โรงแรม 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Option เสริม! สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ที่ถูกสร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดใน โลก สะพานกระจกจางเจี่ยเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย

*อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริมสะพานกระจก ท่านละ 400 หยวน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนจองอีกครั้ง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองจางเจี๋ยเจี้ย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย

จากนั้นนำท่านซื้อของฝากก่อนกลับ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานัดหมาย พาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ3695

20.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 6720,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6721,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 6721,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6722,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 6722,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 6719,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 6719,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6719,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 6719,888 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (สำหรับพาสปอร์ตไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,600 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทางที่ประเทศจีน)
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
 12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศจีน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 14. บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน
 15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศจีน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว
 17. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศข้างต้นนี้ (อิสราเอล อัฟกานิสถาน ป่ากีสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน อิรัก อิหร่าน อียิปต์ ซีเรีย ซาอุติอาระเบีย เลบานอน อินเดีย ศรีลังกา ลิเบีย ซูดาน แอลจีเรีย ไนจีเรีย ตุรกี เยเมน โอมาน จอร์แดน โซมาเรีย) ควรตรวจเช็คสถานะก่อนจองทัวร์อีกครั้ง ในกรณีที่หากไม่สามารถทำวีซ่ากรุ๊ปได้ จะต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท
รหัส 009-8014 ทัวร์จีน ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย อภิมหาแดนมังกร
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3920

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/009-8014.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา