ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
007-8022
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Sichuan Airlines (3U)

ไฮไลท์

  • ชมความงามระดับ 5A อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ทะเลสาบเต๋อซี
  • เมืองโบราณซงพาน - ทะเลสาบแรด - น้ำตกธารไข่มุก
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุทยานหวงหลง - แพนด้าสัตว์โลกน่ารัก ณ หุบเขาแพนด้า
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ 

แผนการเดินทาง

14.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน     (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

17.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3936

21.30 เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ ประเทศจีน นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (JIUZHAIGOU) เมืองจิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ที่จังหวัดอาป้า ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน แต่เดิมนั้นเมืองจิ่วจ้ายโกวมีหมู่บ้านชาวทิเบตอยู่ 9 หมู่บ้าน อาศัยอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ เนื่องจากชาวทิเบตนับถือภูเขา ธารน้ำ เพราะเหตุนี้จิ่วจ้ายโกวจึงได้รับการเคารพจากชาวทิเบตว่าเป็น “ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์” ระหว่างทางท่านสามารถ ชมความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริง อาทิ ภูเขาหิมะ หน้าผาสูงชัน แม่น้ำที่คดเคี้ยว ต้นไม้ ใบหญ้าที่สัมผัสได้ว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยแท้

นำท่านชม ทะเลสาบเต๋อซี (DIEXI LAKE) ตั้งอยู่ระดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลื้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวดำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาบเข้มสดไร้เงาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เมืองโบราณซงพาน (SONGPAN ACIENT TOWN) เมืองชายแดนจีน-ทิเบตใน สมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๊อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

หลังจากนั้น

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (JIUZHAIGOU NATION PARK) ตั้งอยู่ในบริเวณทางทิศเหนือของมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ห่างออกไปจากตัวเมืองเฉิงตูราว 500 กิโลเมตร จิ่วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992 หมายเหตุ : หิมะภายในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

นำท่านชม ทะเลสาบแรด (RHINO LAKE) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาวราว 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200,000 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เสน่ห์อันน่าประทับใจของทะเลสาบนี้คือ หมู่เมฆและสายหมอกที่สะท้อนทะเลสาบแรดจนแยกไม่ออกว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ความเปลี่ยนแปลงของทั้งเมฆและหมอกในทุกๆ เช้า ให้ความงดงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้ทะเลสาบแรดเป็นทะเลสาบเดียวที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวล่องเรือยอชต์ได้

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARK SHOAL WATERFALL) หรือ ซึ่งเป็นภาษาทิเบต แปลว่ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ น้ำตกธารไข่มุกสูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร กว้างราว 160 เมตร มีพื้นที่ 9.5 หมื่นตารางเมตร เป็นน้ำตกธารหินปูน มีรูปทรงเป็นรูปพัด เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่ มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวถึง 310 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก และเคยเป็นจุดที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว น้ำตกนี้ถือเป็นน้ำตกที่กว้างทีสุดในจิ่วจ้ายโกว นอกจากนี้ยังมีน้ำตก และทะเลสาบอื่นๆอีกมากมายภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ทะเลสาบนกยูง (PEACOCK LAKE) มีความยาว 310 เมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายนกยูง มีน้ำสีฟ้าอมน้ำเงินในบริเวณน้ำลึก และสีเขียวมรกตในบริเวณน้ำตื้น และส่องประกายเป็นสีทองยามสะท้อนกับแสงแดดพราย ตัวทะเลสาบนั้นตั้งอยู่ภายในหุบเขาที่เต็มไปด้วยด้วยต้นไม้นานาชนิด ยิ่งในยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น สีสันของทะเลสาบแห่งนี้จะเต็มไปด้วย สีแดง สีเหลืองของใบไม้ที่ร่วงหล่นในทะเลสาบ แต่หากเป็นช่วงฤดูหนาวก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะให้บรรยากาศที่สวยงามไปในอีกรูปแบบหนึ่ง

นำท่านชม ทะเลสาบแพนด้า (PANDA LAKE) มีความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 2,587 เมตร ทะเลสาบแพนด้าจึงเป็นหนึ่งในสองทะเลสาบของจิ่วจ้ายโกวที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว ระดับน้ำของทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ เนื่องจากใต้น้ำมีทางไหลไปยังน้ำตกแพนด้า ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป ชวนจู่ซื่อ เพื่อเข้าที่พัก

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกด์และหัวหน้าทัวร์ จะใช้วิจารณญาณในการนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ภายในอุทยาน อาจทำให้เก็บบางสถานที่ไม่ครบ หรือไม่ใช่จุดที่ระบุในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร์ และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว” และ/หรือสถานที่เที่ยวอื่นแทน

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (HUANGLONG NATIONAL PARK) อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตั้งอยู่ในเขตเมืองซงพาน ในมณฑลเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 1,340 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิประเทศที่ซับซ้อน ภายในอุทยานมีองค์ประกอบที่แปลกประหลาด น่าตื่นตาตื่นใจและน่าค้นหา อาทิเช่น พื้นผิวหินอ่อน ทะเลสาบ หลุม บ่อ น้ำตก ถ้ำ และสีสันที่หลากกลายแตกต่างกันออกไปจึงทำให้หวงหลงกลายเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ความงดงามที่มาจากธรรมชาติที่แท้จริง ที่สำคัญอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1992 ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหวงหลงได้รับคำเปรียบเปรยว่าเป็นสถานที่ประทับของพระแม่แห่งสรวงสวรรค์บนโลกมนุษย์        

หมายเหตุ: ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานหวงหลงได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น “อุทยานโหมวหนีโกว” และ/หรือ สถานที่เที่ยวอื่นทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง (HUANGLONG CABLE CAR) ให้ท่านได้สัมผัสความงามวิวทิวทัศน์จากความสูง ท่านจะได้มองเห็นธรรมชาติที่ลงตัวเข้าสู่ตัวอุทยาน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น นั่งรถแบตเตอรี่ อีกต่อเข้าสู่จุดไฮไลท์ด้านใน หมายเหตุ: รวมค่ากระเช้า+รถกอล์ฟ 1 เที่ยว

15 ธันวาคม เป็นต้นไป หรือตามประกาศของอุทยาน กระเช้าและรถรางจะหยุดให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการตามประกาศของอุทยานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองตูเจียงเอียน  นำท่านชมสินค้าร้านยางพารา

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาแพนด้า พบกับสัตว์โลกแสนน่ารักที่เน้นใช้ชีวิต ไม่เน้นรอดชีวิต ณ ศูนย์วิจัยการพัฒนาแพนด้าของเฉิงตู ศูนย์วิจัยป่าเพาะพันธุ์ของหมีแพนด้าหุบเขาหมีแพนด้าครอบคลุมพื้นที่ 2004 เอเคอร์ตั้งอยู่ในหม่าเจียโกวในเมืองตูเจียงเอี้ยน ติดกับอุทยานน้ำแห่งสหัสวรรษของตูเจียงเอี้ยนและภูเขาชิงเฉิงที่ศักดิ์สิทธิ์ของดาวเจียง ห่างจากเมืองเฉิงตู 50 กิโลเมตรและห่างจากเมืองตูเจียงเอี้ยนประมาณ 3 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเอียน (DUJIANGYAN) อยู่ในมนฑณเสฉวน เมืองขนาดกลาง ๆ กำลังน่าเที่ยวและน่าค้นหา โดยเฉพาอย่างยิ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ "น้ำ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น "แดนสวรรค์" ของชาวเมืองแทน เพราะมีเขื่อนตูเจียงเยี่ยน ผู้ออกแบบก่อสร้างเขื่อนตูเจียงเยี่ยน คือ ท่านหลีปิง ผู้ปกครองมณฑลเสฉวนขณะนั้น   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (CHENGDU) เป็นนครระดับกึ่งมณฑลซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน โดยอีกสองแห่ง คือ ฉงชิ่งและซีอาน

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ

นำท่านสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ (WALKING STREET) เป็นย่านชอปปิ้งทันสมัยชื่อดัง ที่นี่เป็นถนนขนาดใหญ่ และเป็นถนนปิดที่ไม่ให้รถวิ่งผ่านเข้าไปได้ ภายในถนนคนเดินชุนซีลู่ สองฝากฝั่งของถนนมีแต่ร้านค้าขายสินค้ามากมาย ตั้งแต่ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง สินค้าแบรนด์จีน มีสินค้ามากหลายให้เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม อาหารการกิน รวมถึงยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดัง ให้เหล่านักช้อปได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

นำท่านสู่ ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ แต่เดิมที่ตรงนี้คือบริเวณของวัดต้าฉือ ที่พระถังซำจั๋ง เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป โดยทางโครงการได้อนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไทกู่หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู

เย็น     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

       

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ซอยกว้างแคบ-เมืองเฉิงตู ถนนคนเดินแบบอย่างของจีน เป็นหนึ่งในนามบัตรสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของมณฑลเสฉวน ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้จากการเดินเที่ยวชมสินค้าหัตถกรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือชิมอาหารท้องถิ่นต่างๆ ตำรับเสฉวน และจิบน้ำชา กาแฟได้ที่นี่ ปี 2018 เป็นต้นมา เมืองเฉิงตูได้บูรณะซ่อมแซมซอยกว้างแคบ และยกระดับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง และพัฒนาให้เป็นย่านการค้า 5G เป็นต้น ได้ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าแก่ ประวัติศาสตร์และความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

14.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U3935

16.35   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6626,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 6626,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6626,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6625,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6625,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6625,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6627,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6628,990 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,990 บาท
รหัส 007-8022 ทัวร์จีน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Sichuan Airlines (3U)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3245

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/007-8022.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา