ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

จำนวนการเข้าขม 11 ครั้ง
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
007-6455
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ท่องดินแดนในฝัน "จงเตี้ยน" แชงกรีล่า

แผนการเดินทาง

05.00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

08.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD582

11.25 เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

        นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (KUNMING) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

        นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (DALI) เมืองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชังช้าน ซึ่งมีภูเขามังกรหยกอยู่ทางด้านตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแล้วว่าเมื่อสมัยก่อนเมืองนี้เคยเป็นดินแดนซึ่งเคยมีมนุษย์ที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ราวๆ 2,000 ปีก่อน

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  DALI ZHUANG YUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินชม เมืองเก่าต้าหลี่ (DALI ANCIENT TOWN) ที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน แต่ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่เมืองโบราณแห่งนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น (THREE PAGODAS) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ ตั้งตระหง่านเผชิญหน้ากับทะเลสาบ

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (GUANYIN TEMPLE) ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากที่จะต่อสู้จึงทำให้ไม่ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประติมากรรมยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในต้าหลี่ ชมสินค้าร้านบัวหิมะ

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแชงกรี-ล่า (SHAGRI-LA) หรือ เมืองจงเตี้ยน (ZHONGDIAN) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน”

จากนั้นให้อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองโบราณแชงกรี-ล่า (OLD TOWN) เพลิดเพลินช้อปปิ้งถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  SHU JIN MU YUN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และมีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี ราคาทัวร์รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว

จากนั้นนำท่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (HUTIAOXIA) “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนทำให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ราคาทัวร์นี้รวมค่าบันไดเลื่อนไป-กลับแล้ว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (LIJIANG) ลี่เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของต้าลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

        นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือเฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นคือ เป็นน้ำที่เกิดจากน้ำพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ำสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ำราวกับสีของมรกต

อิสระท่านท่องเที่ยว เมืองเก่าลี่เจียง (LIJIANG OLD TOWN) หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ่งภายในเมืองเก่านั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน

ที่พัก  FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

        นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN) ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของ มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี หมายเหตุ: ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ การปิดบำรุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญ้าหวินซันผง และ/หรือ รายการอื่นทดแทน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับแล้ว)

จากนั้นทำท่านชม โชว์จางอี้โหม่ว (IMRRESSION LIJIANG) ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม หมายเหตุ: ในกรณีที่สภาพอากาศทำให้โชว์ไม่สามารถแสดงได้ หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่าตั๋วเข้าชมกับบริษัทฯตัวแทนเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านสู่ อุทยานน้ำหยก (JADE WATER VILLAGE) เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปด้วยประตูสวรรค์ มีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้  ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขา

นำท่านชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ณ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (BAISHUIHE RIVER) ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  3 กิโลเมตร ราคาทัวร์รวมค่ารถแบตเตอรี่แล้ว

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  FENG HUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง (HIGH SPEED TRAINS) เป็นรถไฟความเร็วสูงที่นั่งชั้น 2 ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมงกว่าเท่านั้น จากปกติการเดินทางด้วยรถต้องใช้เวลาในการเดินทาง 5-6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองคุนหมิง นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (KUNMING WATERFALL PARK) สวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงแห่งนี้เปิดให้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงเลยทีเดียว ชมสินค้าร้านหยก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

        นำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

       

นำท่านถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก (GOLED HORSE AND JADE COCK GATE)  ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ภาษาจีนเรียกว่า “จินหม่าและปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ หลังจากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด

ที่พัก  PIN HUA YUE JIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD583

13.50 เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
12 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 24,990 บาท 5,500 บาท 24,990 บาท 0
17 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 21,990 บาท 5,500 บาท 21,990 บาท 0
19 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
24 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 31 จอง
26 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 24,990 บาท 5,500 บาท 24,990 บาท 0
20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
21 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 27,990 บาท 5,500 บาท 27,990 บาท 3 จอง
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 27,990 บาท 5,500 บาท 27,990 บาท 0
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
06 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 1 จอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 1 จอง
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 33,990 บาท 5,500 บาท 33,990 บาท 13 จอง
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 33,990 บาท 5,500 บาท 33,990 บาท 0
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 25,990 บาท 5,500 บาท 25,990 บาท 0

เงื่อนไข

สำคัญโปรดอ่าน

  1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน พีเรียดเดินทางวันหยุด 15,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 35 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
  2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
  3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
  4. รายการทัวร์นี้มีลงร้านรัฐบาล โดยร้านค้ารัฐบาลจะใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที/ร้าน กรณีที่ท่าน ไม่ลงร้านมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 400 หยวน/ท่าน/ร้าน
  5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
  7. ของสมนาคุณ หรือบริการเสริมจากสายการบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
  8. สายการบินเป็นเที่ยวบินแบบเหมาลำ กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้
  9. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
24,990 บาท
รหัส 007-6455 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=3009

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/007-6455.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา