ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง

จำนวนการเข้าขม 9 ครั้ง
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
016-9035
วันที่เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค. 66
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Sichuan Airlines (3U)

ไฮไลท์

อุทยานหวงหลง - อุทยานแห่งชาติ จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน) 

เมืองโบราณชงพาน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - วัดต้าสือ

ห้องสมุดพิศวงจงชูเก๋อ - จัตุรัสหย่างเทียนวู - รูปปั้นแพนด้าเชลฟี่

ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่นหลี่ ถนนคนเดินไท่กูหลี่

แผนการเดินทาง

18.30 น    พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ (3U) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

20.30 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline (3U) เที่ยวบินที่ 3U 3934 ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง

23.55 น.   เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

นครเฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน มีประชากรมากที่สุดของภาคตะวันตกราว 15 ล้านคน ด้วยที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจ ปัจจุบันเป็นนครระดับจังหวัดเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรม คำว่าเฉิงตูมีความหมายว่า ค่อยๆ กลายเป็นเมือง ย้อนไปเมื่อราว 2,000 ปีก่อน ในยุคสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการระบบชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดเป็นประจำทุกปี เมื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเริ่มมีผู้อพยพเดินทางมาตั้งรกรากมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ชื่อว่าเฉิงตู อันเป็นที่มาของชื่อเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านไปยังโรงแรม

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลาออกเดินทางต่อไปยัง เมืองตูเจียงเยี่ยน มีสถานะเป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) เมืองแห่งนี้มี เขื่อนเก่าแก่ที่ทำหน้าที่ควบคุมอุทกภัยและการชลประทานมานานกว่า 2,000 ปี ขอแนะนำเรื่องราวความสำคัญของเมืองแห่งนี้พอสังเขป 'ตูเจียงเยี่ยน' คือ ระบบชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ซึ่งยังคงได้รับการดูแลและเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบชลประทานเพียงแห่งเดียวที่ไม่ใช่เขื่อนที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยจีนโบราณ เดินทางต่อไปยัง เมืองซงพาน

ระหว่างเดินทางชมทัศนียภาพของสองข้างทางที่มีทั้งวิถีชีวิตของชาวชนบทที่พำนักอยู่ตามหมู่บ้านและทิวทัศน์อันงดงามตลอดสองข้างทาง แวะชมทะเลสาบเต๋อซี เต๋อซีเป็นทะเลสาบบนที่ราบสูงรายล้อมไปด้วยภูเขาที่มีน้ำสีเขียวมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1935 ซึ่งคราวนั้นเป็นการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ได้กลืนหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเลสาบ เก็บภาพความประทับใจกับจามจุรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณซงพาน เมืองซงพานเคยเป็นเมืองการค้าแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตาม

แนวชายแดนและป้อมปราการทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดนรอยต่อและตลาดชายแดนระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบตในอดีต ซึ่งชาวฮั่นจะนำสินค้าจำพวกใบชา ข้าวสารและผ้าทอ ไปแลกกับสินค้าจำพวกม้า วัว หนังและขนสัตว์ที่มาจากธิเบต ผ่านชมซุ้มประตูและแนวกำแพงเมืองที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง

เดินทางถึงเมืองจิ่วไจ้โกว จิ่วไจ้โกว มีความหมายว่า หุบเขาเก้าหมู่บ้าน เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน มีชื่อเสียงจากน้ำตกหลายระดับชั้นและทะเลสาบที่มีสีสันงดงาม บริเวณหุบเขามีพื้นที่อย่างน้อย 240 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด และทะเลสาบน้ำจืดกว่า 144 แห่ง มีน้ำตกขนาดใหญ่ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยองค์การยูเนสโกและเป็นเขตสงวนชีวมณฑลโลก (World Biosphere Reserve) เมื่อปี พ.ศ. 2540

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)  อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,500 เมตร อุทยานแห่งนี้ได้รับการขนานนามในเรื่องความสวยงามเปรียบดั่งสวรรค์บนดิน อุทยานธารสวรรค์มีพื้นที่ป่าเขียวขจีอยู่สลับกับทุ่งหญ้า ทะเลสาบ แม่น้ำ และน้ำตก และเมื่อปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร เดินชมความงามอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ท่านจะพบทะเลสาบและแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากกว่า 114 แอ่ง รวมแม่น้ำ 5 สาย หาดทราย หาดหินปูน 5 จุด มีสีสันหลากหลายดุจเนรมิตตามฤดูกาล จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งเทพนิยาย” ชม ทะเลสาบยาว ที่มีความยาวถึง 7.8 ก.ม ทะเล ทะเลสาบ5สี และอีกสองสามแห่ง สระแห่งนี้ในยามแสงแดดส่องกระทบกับน้ำจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำจะสะท้อนเป็น 5 เฉดสี เป็น เขียว ขาว เทา ม่วง น้ำเงิน ชม ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบกระจก น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย  หลังอาหารนำท่านสู่ ทะเลสาบยาว ซึ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานจิ่วจ้ายโกว โดยมีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ท่ามกลาง

ขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม นำท่านชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามแล้วพร้อมชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร      

ชมโชว์วัฒนธรรมทิเบต (JIUZHAIGOU TIBETAN SHOW) โชว์ที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตชาวทิเบต กลมกลืนไปกับความเชื่อลัทธิ Bon อันถือเป็นศาสนาพื้นฐานดั้งเดิมเข้ากับพุทธศาสนาแบบตันตระในสายวชิรยาน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบำพื้นบ้านที่เป็นลัทธิความเชื่อของ Bon-Pro โดยการลดความสำคัญของ “ วิญญาณปีศาจ ” การบูชายันต์แบบเดิมถูกตัดออกไปเนื่องจากขัดหลักห้ามฆ่าสัตว์ในพุทธศาสนาแต่ยังคงระบำเลียนท่าสัตว์อย่างเช่น ระบำกวาง ระบำวัว และระบำผู้พิทักษ์ธรรมะ และทุกการแสดงจะปิดท้ายด้วยหลักธรรมตามแนวทางตันตระ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าขึ้นยอดเขา) หวงหลง อุทยานมรดกโลกที่งดงาม ด้วยสภาพภูมิประเทศภูเขาสูง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 3,000 – 5,588 เมตร นอกจากความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์แล้ว ความหลากหลายทางระบบนิเวศ ทั้งทางกายภาพ เช่น น้ำตก และน้ำพุร้อน หรือชีวภาพ แพนด้า และลิงจมูกเชิด ชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างเป็นลำธารไหลลงมาจากภูเขาหิมะพันปี จนก่อเกิดเป็นหินปูนที่ตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ขั้น น้ำสีรุ้งในอ่างเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร แสนมหัศจรรย์และงดงามจนได้ชื่อว่าหวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง ทุกท่านเดินชมความงามตามเส้นทางธรรมชาติ และพบกันบริเวณจุดนัดพบด้านล่าง หรือ จะใช้บริการกระเช้าลงเขา จ่ายเพิ่มท่านละ 20 หยวน (จ่ายหน้างาน)

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับไปยัง เมืองตูเจียงเยี่ยน นำท่านเดินทางไปยัง ห้องสมุดอัศจรรย์จงซูเก๋อ เป็นร้านหนังสือรายใหญ่ในประเทศจีน ปัจจุบันมี 21 สาขา สิ่งที่เหมือนกันในร้าน จงซูเก๋อ แต่ละสาขาคือความมหัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์บรรยากาศ ที่ชวนให้นึกถึงฉากในภาพยนตร์เรื่อง “ 2001 : A Space Odyssey ” ที่รวมโรงเรียนเวทย์มนต์ฮอกวอตซ์จากเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์”และยังมีภาพลวงตาของกระจกสะท้อนแบบในภาพยนตร์เรื่อง Inception อีกด้วย สาขานี้นอกเหนือไปจากดีไซน์ที่ชวนพิศวงแล้ว ยังหยิบเอาเอกลักษณ์ของป่าไผ่และหมีแพนด้าแห่งเฉิงตูมาสร้างสรรค์สวรรค์ในมุมเล็กๆ อีกด้ว

จากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสหย่างเทียนวู่ ที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนได้เปิดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ชมรูปปั้นผลงานศิลปะแพนด้า รูปลักษณ์ที่น่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มา “เช็คอิน” “แพนด้า” มีความน่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ แนะนำว่าผลงานแพนด้ามีความสนุก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่มอบความสุขให้กับผู้พบเห็น

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลาออกเดินทางจาก เมืองตูเจียงเยี่ยน กลับไปยัง เมืองเฉิงตู พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย แวะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์อัญมณีหยก หยกนับเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านไป ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ภายในบริเวณของย่านไท่กู่หลี่ยังเป็นที่ตั้งของวัดวัดมหาเมตตา หรือ วัดต้าฉือ ตามประวัติของต้าฉือ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก รุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง สมัยราชวงศ์หมิงถูกไฟไหม้เสียหาย  จนถึงสมัยจักรพรรดิถงจื้อแห่งราชวงศ์ชิงได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ผนวชเป็นพระภิกษุของพระถังซัมจั๋ง ที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจเพราะเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งผนวชเป็นพระภิกษุ พระถังซำจั๋ง เป็นพระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระไตรปิฎกแห่งราชวงศ์ถัง” และมีสมณฉายาว่า “เสวียนจ้าง” โดยมีความหมายว่าลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลาของการจำวัด พระถังซำจั๋ง ได้ศึกษาพระธรรมคัมภีร์และอยู่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดภายในวัดแห่งนี้ ผู้คนได้ให้ความเคารพทั้งสถานที่และพระภิกษุที่จำวัดแห่งนี้

เนื่องด้วยที่ตั้งของวัดแห่งนี้อยู่ย่านการค้าใจกลางเมืองที่ผู้คนออกมาเที่ยวช้อปปิ้งก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปสักการะพระพุธรูปและเยี่ยมชมวัด ผ่านชมสะพานอันชุน สะพานข้ามแม่น้ำจินเจียงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่มีหลังคาปกคลุมที่เก่าแก่ที่สุดในเขตตเฉิงตู ** หากวันเวลาเดินทางดังกล่าว มีการจราจรที่คับคั่ง อาจะมีการเปลี่ยนหรือเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านชมสะพานอันชุน**

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (สุกี้หมาล่า + ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาจีนและบัวหิมะ ฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ยาจีนและสรรพคุณบัวหิมะ (เป่าฟู่

หลิง) สรรพคุณรักษาอาการอักเสบของผิวหนัง แก้แผลพุพอง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้คัน

จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ แต่เดิมที่ตรงนี้คือวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง หรือพระถังซำจั๋ง เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันี้ได้มีโครงการอนุรักษ์อาคารบางส่วนและปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ขึ้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง ปัจจุบันไท่กู๋หลี่เป็นที่ตั้งของวัด ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House

สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเทียนฟู่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

18.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ Sichuan Airline (3U) เที่ยวบินที่ 3U 3933

ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที ไม่รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง

19.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
01 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6625,900 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6624,900 บาท4,490 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว
 • หมายเหตุ : หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นเตียงใหญ่ (เตียงเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 •  ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 •  ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 •  ค่าวีซ่าประเทศจีน แบบหมู่คณะ (Group Visa on arrival) 1,200 บาท
 • หมายเหตุ : วีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น หากยกเลิกเดินทางวีซ่าของผู้ยกเลิกจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นได้  กรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถขอคืนเงินค่าวีซ่าได้
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว ยื่นผ่านสถานฑูตจีน (เชียงใหม่) จ่ายค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูก
 • ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 •  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และทิปคนขับรถ แบบเหมาจ่าย ขั้นต่ำ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และทิปคนขับรถ ออกเดินทาง น้อยกว่า 15 คน ทิป 1,500 บาท/ท่าน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และทิปคนขับรถ ออกเดินทาง มากกว่า 15 คน ทิป 1,000 บาท/ท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • ● กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 • ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโรคประจำตัว โดยไม่ใช่อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว แต่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภาวะที่เกี่ยวเนื่องมาจากโรคประจำตัว
 • ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 • กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร หากเกิดความเสียหาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
26,990 บาท
รหัส 016-9035 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว และ หวงหลง
ราคาเริ่มต้น 26,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.-ธ.ค. 66
เดินทางโดย Sichuan Airlines (3U)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2926

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/016-9035.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา