ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
049-6346
วันที่เดินทาง
วันนี้ - มี.ค.67
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
Myanmar Airways (8M)

ไฮไลท์

 • สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊กระส่าน-วัดเอ็งดอยา
 • เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
 • พระนอนตาหวาน-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

 

แผนการเดินทาง

07.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6

สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการออกบัตรที่นั่ง

10.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดย เที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)

11.30 น.  ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นำท่านนมัสการ เจดีย์กลางน้ำ หรือ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดีย์เศรษฐีชาวมอญได้ทำการอธิษฐานขอให้น้ำอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็มพื้นที่ และผู้ใดมาทำบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทำการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการมาทำบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนี้ จะทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำทองเปลวที่มีความงดงาม และนำท่านนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีโชคมีลาภมีกินมีใช้ไม่ขาด

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง จากนั้น นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน

นำท่านขอพร แม่ยักษ์ อีกนึงจุดที่สำคัญของเจดีย์ชเวดากอง คนท้องถิ่นมีความเชื่อว่าการกราบไหว้บูชาแม่ยักษ์ จะช่วยตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ขจัดอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน การเรียน โชคลาภ เงินทอง  นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่า แม่ยักษ์ ยังช่วยในเรื่องความมีชื่อเสียง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อีกด้วย การขอพรแม่ยักษ์ จะนิยมถวาย บุหรี่ ยาเส้น และผ้าสีเขียว

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ไจ๊กะส่าน เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า และพระธาตุส่วนอื่นๆ ตามตำนานในสมัยเมืองย่างกุ้งได้กลายเป็นเมืองร้าง มียักษ์สองพี่น้อง องค์พี่ชื่อ ‘นองดอ’ องค์น้องชื่อ ‘นยีดอ’ ทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองรักษาองค์พระเกศาและพระธาตุที่บรรจุในพระเจดีย์ นอกจากนั้น เจดีย์ไจ๊กะส่าน ยังมีองค์เทพทันใจ ที่มีลักษณะใบหน้ายิ้มแย้ม ดูใจดีให้ท่านได้กราบไว้ขอพรอีกด้วย ซึ่งชาวพม่า ส่วนใหญ่จะมา ขอพรทางด้านคดีความต่างๆให้ชนะคดีและพบกับความยุติธรรม ตามความเชื่อของชาวพม่า

จากนั้นนำท่านขอพร เรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน ที่ วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น ใครที่ต้องการ ซื้อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทำธุรกิจ ก็มักจะเดินทางมาขอพรที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ด้านประตูทางเข้าของวัดจะติดป้ายไว้ สำหรับคนที่เคยมาขอแล้วได้จริง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET HOTPOT CITY

นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทำให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ทำให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มาคอยคุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์สำคัญ

นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม ดวงตาทำจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทำให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลปีใหม่ / วันสงกรานต์

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.30 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M350 สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์

*** หมายเหตุ เดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 66 เป็นต้นไป เที่ยวบินขากลับเปลี่ยนเป็น

เป็น 8M331 เวลา 16.25-18.15 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบิน ไม่มีผลกระทบต่อโปรแกรม

19.15 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
10 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 669,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 668,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 02 ม.ค. 679,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 678,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 678,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 678,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 679,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 678,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 678,999 บาท1,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน MYANMAR AIRWAYS
 • ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักย่างกุ้ง 1 คืน โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • ค่าระวางน้ำหนัก 30 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ประกันภัยในการเดินทาง ASIA PLUS BASIC
  - คุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและสุขภาพ 2,000,000  บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์
  - คุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด - 75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าส่วนต่างช่วงอายุการทำประกันเพิ่มท่านละ 200 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,200 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • ในกรณีที่รัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม การขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติ่ม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินข้างต้น.
 •  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำวีซ่า และการทำประกัน หรือเงื่อนไขอื่นใดก็ตาม เพื่อเดินทางเข้าประเทศพม่าในภายหลัง ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ค่าเสียความรู้สึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฎิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
รหัส 049-6346 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-สิเรียม
ราคาเริ่มต้น 6,999 บาท
เดินทางช่วง วันนี้ - มี.ค.67
เดินทางโดย Myanmar Airways (8M)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2858

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/049-6346.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา