ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟง หยางซั่ว

จำนวนการเข้าขม 6 ครั้ง
ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟง หยางซั่ว - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
016-9003
วันที่เดินทาง
ก.ย.-ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • เมืองกุ้ยหลิน - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
 • เมืองหยางซั่ว -  แม่น้ำหลีเจียง - ภูเขาหรูยี่ฟง - ถนนฝรั่ง
 • IMPRESSION LIU SANJIE
 • เมืองโบราณต้าซี - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - การแสดงโชว์ Dream like - ตึกเซียวเหยา - ย่านตงซีเซี่ยง

แผนการเดินทาง

11.00 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร *เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 

หากต้องการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

14.15 น.   ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน โดย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3698 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง

18.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง เมืองกุ้ยหลิน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว กุ้ยหลิน เป็นนครระดับจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามมายาวนาน ทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของจีน

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคู่นี้ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงินรอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนัก ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

ที่พัก GUILIN JINYI HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่หยกเป็นเครื่องประดับจะช่วยเสริมให้มีอำนาจ ช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรง นำท่านเปิดประสบการณ์ไปกับการ ล่องแพไม้ไผ่ แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขา สายน้ำ และผืนป่า ทัศนียภาพของแม่น้ำหลีเจียงเป็นเป็นวินที่สวยงามที่สุดของเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก สองฟากฝั่งของแม่น้ำยังเป็นภูเขาสูง รูปทรงแปลกตา ทำให้เกิดภาพสะท้อนของยอดเขาบนผิวน้ำที่ถูกแต่งแต้มด้วยใบเรือสีแดงของเรือหาปลา ที่มีความสวยงามหมือนดังภาพวาดของจิตกร

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหรูยี่ฟง หรือแปลเป็นไทยว่า เขาสมหวัง โดยการนั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเที่ยวชมความงามแบบสุดอลังการของ ภูเขาหรูยี่ฟง หรือเขาอวตารแห่งเมืองกุ้ยหลิน ภูเขานี้ตั้งอยู่ในเมืองหยางซั่ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว เมื่อขึ้นถึงจุดชมวิวบนยอดเขาแล้ว ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพแบบ Panorama ของขุนเขาหินปูนน้อยใหญ่กว่าพันลูกที่ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ กินพื้นที่หลายพันไร่ ท่านสามารถเดินข้ามสะพานเชือกข้ามหุบเขาที่เป็นจุดถ่ายภาพสำคัญ  เดินทางสะพานพื้นกระจกสุดหงวาดเสียวเพราะถูกสร้างขึ้นบนยอดเขา  และลานชมวิวถ่ายภาพรอบด้านบนยอดเขาที่ปูด้วยพื้นกระจก ที่นี่จึงถือเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองหยางซั่วที่นักท่องที่ยวต้องมาเยือน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง (ถนนคนเดินซีเจีย) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา มีท้้งโรงแรม ผับ บาร์ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นํามาทําเป็นปลอกหมอน ผ้าพันคอ เสื้อผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลากหลายขนาด แท่งหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน เช่น รูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ ก็มีวางขายให้เลือกซื้อตามชอบ อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

OPTION SHOW: IMPRESSION LIU SANJIE เป็น 1 ใน 6 โชว์อลังการ ของผู้กำกับ จางอี้โหมว จัดแสดงอยู่ริมแม่น้ำลี่เจียง โดยใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำและขุนเขา ซึ่งจะทำให้ท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริม ท่านละ 460 หยวน ค่าบริการรวม ค่าบัตรเข้าชม ค่ารถรับ ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น

ที่พัก HAO YUAN INTER HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค และยังมีศาลเจ้ากวนอูอายุหลายร้อยปี แหล่งรวมรูปปั้นเทพกวนอู และองค์เทพเจ้าอื่น ๆ กว่า 8000 องค์ บ้านเมืองโบราณยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง อายุกว่า 400 ปี ถนนสายโบราณที่มีโรงเตี๊ยม โรงน้ำชา โรงจำนำ โรงย้อมผ้า และร้านค้าโบราณ ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ถือเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของ "มณฑลกวางสี" เมืองโบราณแห่งนี้สร้างเรียงรายไปตามแม่น้ำหลี่เจียง เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร นำท่านแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาจีนและบัวหิมะ ฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์ยาจีนและสรรพคุณบัวหิมะ (เป่าฟู่หลิง) สรรพคุณรักษาอาการอักเสบของผิวหนัง แก้แผลพุพอง ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผื่นแพ้คัน

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ มีชื่อภาษา จีนกลางว่า “หลูตี๋เหยียน” ตั้งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ที่มาของชื่อมาจากต้นอ้อที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าถ้ำเป็นจำนวนมาและในอดีตนิยมเอาต้นอ้อมาทำขลุ่ย จึงป็นที่มาของชื่อ “ถ้ำขลุ่ยอ้อ” เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของเมืองกุ้ยหลิน ภายในมีหินงอกหินย้อยงดงามตลอดทาง มีภาพเขียนสีโบราณสมัยราชวงศ์ถัง มีการทำทางเดินและประดับประดาไฟภายในถ้ำ เพื่อให้สามารถชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ระยะทางประมาน 500 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีความลึก 240 เมตร จากนั้นนำท่านชมการแสดงและวัฒนธรรมต่างๆที่สวยงาม การแสดงโชว์ Dream like การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเล่ห์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับหลายปี เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวผ่านการเลียนแบบพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ชื่อว่าเป็นการแสดงที่อยู่คู่กับเมืองกุ้ยหลินมาช้านาน ด้วยชุดการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ มีการตกแต่งเวทีด้วยฉากการแสดงที่หลากหลายและอลังการ ประกอบกับระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัย รายการแสดงต่าง ๆ ประกอบด้วยการแสดงพื้นเมืองประยุกต์ การย้อนรอยเรื่องราวในอดีต การขับร้องเพลงคู่แบบโต้ตอบ และการแสดงกายกรรมที่อ่อนช้อย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านการแสดงชุดนี้ได้อย่างสนุก เร้าใจ จากนั้นนำท่านชม ตึกเซียวเหยา ตึกนี้ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นตึกที่สูงตระหง่าและงดงามมาก เป็นอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ มองลงไปจากตัวตึกท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาและแม่น้ำที่สวยงามของเมืองกุ้ยหลิน โดยวิวที่สวยงามของเจดีย์ได้รับการตีพิมพ์ ให้นิยามว่า เจดีย์เสี่ยวเหยาทิวทัศน์ไม่มีที่สิ้นสุด หมอกปกคลุมเมืองบนภูเขาและหมอกปกคลุมวังน้ำ จากนั้นให้ท่านอิสระท่องเที่ยว ย่านตงซีเซี่ยง ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองกุ้ยหลิน ท่านสามารถเดินชม เลือกซื้อสินค้า และที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารมากมาย อันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและรวมถึงคนท้องถิ่นด้วย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GUILIN JINYI HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขางวงช้าง ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในใจกลางเมืองกุ้ยหลิน ตรงทางแยกของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำดอกท้อ ชื่อนี้ได้รับเลือกเนื่องจากรูปร่างของเนินเขาดูเหมือนช้างยักษ์จุ่มงวงลงไปในแม่น้ำ น้ำสีเขียวของแม่น้ำหลีเจียงและเขางวงช้างรวมกันเป็นเนินเขาและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน

นำท่านชมแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ขึ้นชื่อของจีนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ให้ท่านได้เลือกชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อาทิ ชุดผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหม

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา ตั้งอยู่ในพื้นที่หลักของศูนย์อภิบาล Taohuawan เชิงกวีในเขต Xiufeng เมืองกุ้ยหลิน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 เอเคอร์ มีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 16,000 ตารางเมตร ดอกกุ้ยฮวาเป็นดอกไม้สีเหลืองที่มีกลิ่นหอม เป็นดอกประจำเมืองของกุ้ยหลิน  จะเบ่งบานในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี ในช่วงที่ดอกกุ้ยฮวาเบ่งบานในเมืองกุ้ยหลินจะคลุ้งไปด้วยกลิ่นหอมจากดอกกุ้ยฮวา ทั่วเมืองกุ้ยหลินจะเต็มไปด้วยสีเหลืองของดอกกุ้ยฮวา ดอกกุ้ยฮวาสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้ และได้รับความนิยมจากชาวจีนตอนใต้เป็นอย่างมาก ชมพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยระบบจัดแสดงที่ทันสมัย ภายในพิพิธภัณฑ์มีความโอ่อ่า มีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกกุ้ยฮวา อาทิ ขนมดอกกุ้ยฮาว ชาที่ทำจากดอกกุ้ยฮวา และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลียงเจียง เมืองกุ้ยหลิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

19.00 น.   ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3699 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง

20.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
02 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 6615,990 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6615,990 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6614,990 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6615,990 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว *หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน
  ** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ราคาค่าบริการนี้ไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า แบบเดี่ยวที่ยื่นผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนประจำประเทศไทย
 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ Covid -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก

***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
13,990 บาท
รหัส 016-9003 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟง หยางซั่ว
ราคาเริ่มต้น 13,990 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.-ธ.ค.66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2703

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/016-9003.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา