ทัวร์ลาวเหนือ Slow life วังเวียง-เมืองเฟือง นั่งรถไฟด่วนลาว-จีน EMU

จำนวนการเข้าขม 5 ครั้ง
ทัวร์ลาวเหนือ Slow life วังเวียง-เมืองเฟือง นั่งรถไฟด่วนลาว-จีน EMU - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
102-6238
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)

ไฮไลท์

เวียงจันทน์–ประตูชัย–พระธาตุหลวงเวียงจันทน์-รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองวังเวียง

ถนนคนเดินเมืองวังเวียง - วังเวียง - บลูลากูน – ถ้ำนางฟ้า - ล่องเรือหางยาวชมบรรยากาศแม่น้ำซอง

เมืองเฟือง– วัดสินชัย – แพริมน้ำลึก - ตักบาตรริมน้ำ-เวียงจันทน์-วัดสีเมือง

แผนการเดินทาง

04.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าประเทศ

สายการบิน THAI SMILE (WE) เคาน์เตอร์ B ประตู 2 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

06.55 น.    เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  หลังจากรอรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว vนำทุกท่านเดินทางสู่

จังหวัดหนองคาย โดยรถตู้ปรับอากาศ (VIP) ต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขงที่หล่อเลี้ยงไทยและลาวมายาวนาน นำท่านเดินเข้าสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์โดยรถมินิบัส สู่เมืองหลวงของประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ ธรรมชาติอันแสนสวยงาม สถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานระหว่าง ความเก่ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว  จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  (ในอดีตเรียกว่า "อานุสาวะลี") เป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ท้ายสุดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนล้านช้าง ใจกลางนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ก่อสร้างในระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2511 เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ปะตูไซถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้าง นำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เช่น กินรี และพญานาค เป็นต้น และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มาตกแต่ง บริเวณโดยรอบมีลานจัดการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีและสวนปะตูชัย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านนมัสการ พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ องค์พระธาตุมีความสูง 45 เมตร สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองราชคฤห์ ประเทศอินเดีย

15.30 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง โดยรถไฟจีน-ลาว EMU

16.36 น.   เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองวังเวียง  เมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา ดินแดนสุขาวดี มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน และสายน้ำเมืองตากอากาศของทหารอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามเมืองที่ได้ชื่อว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว”

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร 

นำทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองวังเวียง และชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง  บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือที่เรียกกันว่าสระน้ำจืดสีมรกต เป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น (สามารถเล่นน้ำตกได้ แนะนำให้นำเตรียมเสื้อผ้าสำหรับการเล่นน้ำ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า (ANGEL CAVE)  ข้าม "สะพานฟ้า" ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่สว่างไสวด้วยสปอตไลต์เจลซึ่งเต็มไปด้วย หินปูนขนาดใหญ่และมีหินย้อยตระการตาในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นในพระพุทธเจ้า ห้องครัว หรือสัตว์ และอื่นๆ เดินไปตามทางเดินในตรอกแคบๆ  และเพลิดเพลินไปกับความน่าดึงดูดใจของหินงอกหินย้อยที่ซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้    

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำทุกท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ กับ กิจกรรมล่องเรือหางยาว ที่แม่น้ำซอง (Nam Song River) เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียงหรือเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเมืองวังเวียง ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาหินปูนที่เรียกว่า “คาสต์” ลักษณะของหินปูนที่ถูกน้ำแซะละลายจนหลงเหลือเป็นภูเขาที่พื้นผิวเป็นหลุมเป็นบ่อ มีถ้ำและทางน้ำใต้ดิน มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนิยมทำกิจกรรมทางน้ำหลายอย่าง เช่น การนั่งเรือหางยาวล่องแม่น้ำซองชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ,กิจกรรมพายเรือคายัค,และเสน่ห์ของการมาเที่ยววังเวียงอีกอย่างก็คือ การล่องห่วงยางในแม่น้ำซอง หรือ Tubing (อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าล่องเรือหางยาว) ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร หลังอาหารค่ำ ทุกท่านสามารถท่องราตรีเมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเฟือง โดยรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) เป็นอีกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มาแรง เมืองที่มีธรรมชาติงดงามบริสุทธิ์  เต็มไปด้วยมนสเน่ห์ทางด้านธรรมชาติแบบท้องถิ่น และ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอยู่ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงคนลาวด้วย  เมืองเฟืองยังเป็นเมืองที่ผู้คนใช้วิถีชีวิตเกษตรกรรม ทำไร่ทำนา สวนยางพารา และการประมงพื้นบ้าน มีสายน้ำซองไหลผ่าน และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองซึ่งมีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวม้ง และชาวลาวสูงส่วนธรรมชาติที่โดดเด่นก็เป็นเทือกเขารายล้อม โดยมีภูเขาใหญ่น้อยกระจัดกระจายเคียงไปกับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ การท่องเที่ยวเมืองเฟือง จึงเป็นจุดหมายที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนววิถีชีวิต ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชมวัดสินไชยาราม เป็นวัดที่มีคนเลี่ยมใสศรัทธามากในเมืองเฟือง เป็นวัดที่มีการสร้างวัดไปพร้อมกับการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ เป็นพุทธอุทยาน เป็นสถานที่เรียนรู้พุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ด้านหลังวัดเป็นแนวเขาสวยงาม **การแต่งกาย ผู้หญิงต้องนุ่งผ้าซิ่น (วัดมีให้ยืมเปลี่ยน และมีกล่องบริจาค) ถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวต้องรวบผมด้วย  ส่วนผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาวและถ้ามีผ้าเบี่ยง(ผ้าสไบ)ด้วยก็จะดีมาก

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พัก แพริมน้ำลึก มาเมืองเฟืองต้องลองมานอนเรือนแพริมน้ำ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน เรือแพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ น้ำใสไหลเย็น มีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ริมน้ำช่วงเช้าอีกด้วย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านพักผ่อนชมธรรมชาติตามอัธยาศัย

เช้าตรู่   ตื่นเช้าไปร่วมทำบุญ-ตักบาตรริมน้ำ โดยพระสงฆ์จะพายเรือมาบิณฑบาตตามที่พัก ทุกท่านสามารถใส่บาตรตรงที่พักได้เลย ถือเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของเมืองเฟืองโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ไม่รวมค่าใส่บาตร)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) ให้ท่านชมวิวทัศนียภาพ 2 ข้างทาง ที่มีเขาหินปูนโผล่ขึ้นมากลางท้องไร่ท้องนา เป็นลักษณะก้อนหินขนาดใหญ่ แต่มีความพิเศษคือแผ่นบางมากๆ ซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น รายล้อมไปด้วยสายน้ำ และทุ่งนา ด้วยธรรมชาติของเมืองแห่งนี้ เป็นลักษณะเทือกเขาน้อยใหญ่รายล้อม กระจัดกระจายเคียงคู่กับพื้นที่เกษตรกรรมเป็นทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดสีเมือง หรือวัดศรีเมือง เวียงจัน เป็นพระอารามหลวงของนะคอนหลวงเวียงจัน ที่มีทั้งเกียรติและศักดิ์สิทธื์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในสมัยโบราณ การทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ ไม่ว่าจะเป็นราชพิธีสำคัญใดๆเช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งหมดมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ แวะดิวตี้ฟรีให้ท่านซื้อสินค้าปลอดภาษี จากนั้นข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมวิวของแม่น้ำโขง ต่อไปยัง ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย ผ่านพิธีตรวจคน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี

19.35 น.   เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE9

20.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ......

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
17 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 6614,990 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก.  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่ารถและพาหนะตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าตั๋วรถไฟ EMU 1 รอบ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าอุปกรณ์ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศลาวสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศลาว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ไม่ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ากิจกรรมล่องเรือแม่น้ำซอง
 • ไม่รวมค่าตักบาตร เมืองเฟือง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ     
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,990 บาท
รหัส 102-6238 ทัวร์ลาวเหนือ Slow life วังเวียง-เมืองเฟือง นั่งรถไฟด่วนลาว-จีน EMU
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66
เดินทางโดย Thai Smile Airways (WE)
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2702

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/102-6238.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา