ทัวร์จีน มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง

จำนวนการเข้าขม 7 ครั้ง
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง  - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
008-5640
วันที่เดินทาง
ก.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

  • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง • เขางวงช้าง • ร้านยา • ล่องแม่น้ำหยีหลง (ครึ่งสาย)
  • ถนนฝรั่งซีเจีย • ถ้ำมังกร • ศูนย์สุขภาพแอนไอออน • เมืองกุ้ยหลิน • ชมโชว์ดรีมไลก์หลีเจียง 
  • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซี่เจียง • เมืองโบราณต้าซี • ร้านหยก • ประตูโบราณกูหนานเหมิน

แผนการเดินทาง

11.15 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

14.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ VZ3698 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

18.00 น.   เดินทางถึง สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็น “ดั่งเมืองสวรรค์บนพิภพ” หรือ “ซื่อไหว้เถาหยวน” มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลินจะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย และนำท่านชมความสวยงามของ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง ยามค่ำคืน (ชมด้านนอก) เจดีย์คู่อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซานหู โดยเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นจุดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกที่ของกุ้ยหลิน

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนู สุกี้เห็ด

จากนั้น พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขางวงช้าง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้างที่กำลังโน้มลงเพื่อกินน้ำจากแม่น้ำหลีเจียงที่อยู่เบื้องล่าง เขางวงช้างมีความงามจนมีคำบทกลอนที่ว่า ใต้น้ำมีจันทราสว่างไสวเหนือน้ำมีจันทราลอยเด่น สายน้ำไหลแต่จันทรายัง จันทร์ลับฟ้าสายน้ำยังคงไหล และเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน (พร้อมนวดเท้า) ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำหลีเจียงที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหิน มีแม่น้ำสายยาวพาดผ่าน มีเรื่องราวคู่กับประวัติศาสตร์ของจีนมามากกว่า 1,400 ปี จนมีคำกว่าวว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” นำท่านล่องเรือ แม่น้ำหยีหลง (ครึ่งสาย) เป็นแม่น้ำที่แยกมาจากแม่น้ำหลีเจียงสายใหญ่ ชมความงามของสายน้ำและไหลเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ

OPTION: IMPRESSION LIU SANJIE

โชว์หลิวซานเจี่ย “Impression Liu Sanjie” กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ซึ่งจัดแสดงในทุกๆค่ำคืน งานนี้จางอี้โหมวใช้ธรรมชาติเป็นฉากทั้งสายน้ำ ขุนเขา แล้วนำเรื่องราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสุดคลาสสิคเรื่อง”หลิวซานเจี่ย” หรือ “เพลงรักชาวเรือ” มาดัดแปลงใส่เข้าไป โดยฉากการแสดงคือแม่น้ำหลีเจียง และขุนเขาที่เมืองหยางซั่วที่สวยงามอลังการ

ค่าบัตรเข้าชมโชว์ ราคาท่านละ ประมาณ 380 หยวน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

อิสระท่องเที่ยว ถนนฝรั่งซีเจีย บนถนนสายนี้ เต็มไปด้วยสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูก รวมทั้งสินค้าพื้นเมือง อาหารการกิน หรือของฝากของที่ระลึกก็มาจับจ่ายใช้สอยกันได้

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! ปลาอบเบียร์

จากนั้น พักที่ YANG SHUO ELITE GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น ชมความอลังการของ ถ้ำมังกร ซึ่งที่มาของชื่อนั้น มาจากยอดเขาที่แปลกประหลาดที่อยู่นอกโขดหินที่แข่งขันกันเหมือนมังกรทะยานเมฆ และหินสีน้ำนมที่อยู่ภายในโขดหินราวกับมังกรที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ ทำให้ถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติระดับ 4A และนำท่านชม ศูนย์สุขภาพแอนไอออน ให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของฝาก

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนู ปลาอบเบียร์

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านชม DREAM LIKE LIJIANG SHOW “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรม โดยเล่าเรื่องราวของผู้คนและธรรมชาติที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเช่นภูเขาต้นไม้สัตว์ต่างๆ แมลงหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

นำท่านชม เจดีย์เสี่ยวเหยา เป็นอาคารประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญที่สุด สูงที่สุด ใหญ่ที่สุดในจุดชมวิวแห่งนี้ วิวที่สวยงามของเจดีย์ได้รับการตีพิมพ์ ให้นิยามว่า “เจดีย์เสี่ยวเหยาทิวทัศน์ไม่มีที่สิ้นสุด หมอกปกคลุมเมืองบนภูเขา หมอกปกคลุมวังน้ำ” และอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินตงซีเซี่ยง หรือตลาดร้อยปี เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวกุ้ยหลินซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว  ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของกุ้ยหลิน

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **

จากนั้น พักที่ GUILIN GOLDEN CROWN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโบราณต้าชี ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน "สี่เมืองที่ดีงาม" ในมณฑลกวางสีโบราณ ตัวเมืองมีถนนที่ทอดยาวไปตามแม่น้ำหลี่เจียง พื้นถนนปูด้วยแผ่นหินสีน้ำเงิน และมีบ้านเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีตั้งเรียงรายอยู่ และแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนำโชคที่คนจีนนิยมรวมถึงปี่เซี๊ยะ เทพเจ้านำโชคด้านการเงินและการค้าขาย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ! เมนู เผือกอบหมูสามชั้น

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปีบริเวณ ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบ หยงหู อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ VZ3699 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.25 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
16 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6616,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 6719,999 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
รหัส 008-5640 ทัวร์จีน มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เดินทางช่วง ก.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2187

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/008-5640.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา