ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักยานาฮิลล์

จำนวนการเข้าขม 9 ครั้ง
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักยานาฮิลล์ - บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
รหัสทัวร์
025-5497
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air

ไฮไลท์

 • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน และ ช้อปปิ้ง 1 ตลาดดัง ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ , ล่องเรือมังกรชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ

แผนการเดินทาง

07.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน THAIVIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.50 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก และชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก

นำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3)

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” (ไม่ได้เข้าด้านในพระราชวัง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3)

                   จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” (ไม่ได้เข้าด้านในพระราชวัง)

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชม พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้งและโรงไวน์) จากนนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทจันทรา Luna Castle เป็นโซนที่เปิดใหม่ล่าสุดของบานาฮิลล์ ในโซนเปิดใหม่นี้จะต้องนั่งรถราง Tram ต่อเข้ามายังปราสาท เปิดตัวเมื่อปี 2022 มีพื้นที่รวมมากถึง 38,000 ตารางเมตร รวม 4 ชั้น ในแต่ละชั้นจะมีธีมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ถ้ำมังกร หมาป่าจอมพลัง นกฮูกอีรุด และจตุรัสพระจันทร์ สามารถเดินถ่ายรูปได้ทุกจุด เพราะแต่ละจุดตกแต่งออกมาได้สวยมากๆ Lunar Castle นี้ มาพร้อมกับเวทีและที่นั่งขนาด 2,000 ที่นั่งไว้สำหรับชมการแสดง และภายในปราสาทยังมีเครื่องเล่นแบบ 4D ชื่อ Flying Eyes Theatre อีกด้วย บอกได้เลยว่าเดินชมในปราสาทกันเพลินๆได้เลย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (5)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)

นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู & ซาชิมิ บุฟเฟ่ต์ (8)

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (9)

นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง

นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (10)

13.15 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
03 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 6616,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 6616,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 6616,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 6616,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 6614,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 6615,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 6615,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 6614,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 6614,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 6617,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 6618,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 6618,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 6618,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 6618,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 6618,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 6622,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 6622,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 6722,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ม.ค. 67 - 04 ม.ค. 6722,899 บาท6,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ม.ค. 67 - 03 ก.พ. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.พ. 67 - 07 ก.พ. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.พ. 67 - 02 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 มี.ค. 67 - 05 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 6715,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 6714,899 บาท4,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 
 •           ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ      
 •  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 •  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
14,899 บาท
รหัส 025-5497 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักยานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air
ดูเพิ่มเติม https://tour.holidaysplayful.com/tour.php?tour_id=2005

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/034/025-5497.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839
โทร 095-575-9898 ,086-546-1708 ,02-103-2298
LINE ID @playfultour
อีเมล holidaysplayful.sale@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ใบอนุญาต 11/08839
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/08839

39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา